فایل word تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان

مه     1-2- تعریف و بیان موضوع پژوهش     1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش     1-4- متغییرهای اساسی پژوهش     1-5- اهداف پژوهش     1-5-1- هدف کلی     1-5-2- اهداف جزئی     1-6- فرضیه های پژوهش (سوالات پژوهش)     1-7- تعارف مفهومی و عملیاتی واژه ها     فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش     الف) مبانی نظری     2-1- نظریات مربوط به رشد     2-1-1- از دیدگاه اسلام     2-1-2- مراحل رشد قبل از تولید     2-1-3- مراحل رشد بعد از تولد     2-1-4- تاثیر عامل خانواده بر رشد از دیدگاه اسلام     2-2- نظریات رشد اجتماعی     2-3- درونی سازی و نقش زبان     2-4- مرحله یک رشد روانی – اجتماعی : اعتماد در برابر

فایل word مقاله نباتات علوفه اي

ید سیلو کردن نباتات علوفه‌ای   جو   خصوصیات گیاه‌شناسی جو   طبقه‌بندی زراعی   انواع جو بدون پوشینه زراعی (لخت)   ساختمان شیمیایی دانه جو   ذرت علوفه‌ای   مقدمه   خصوصیات بوتانیکی ذرت   ارز غذایی ذرت   رشد   اکولوژی ذرت   دلایل تولید بیشتر ذرت در مناطق گرمسیر   مهمترین واریته‌های ذرت   عملیات زراعی   عملیات کاشت   1 انتخاب زمین و عملیات شخم   2 تغذیه کودی   عناصر کم مصرف   3 انتخاب بذر   4 میزان بذر   5 تاریخ کاشت   6 مبارزه با علف های هرز   آبیاری   برداشت   یونجه   مقدمه   گیاه شناسی یونجه:   تاریخ کاشت   ارقام مختلف یونجه

فایل word بررسي سرمي بيماري کلاميديوز در بوقلمون هاي استان خوزستان

، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)تعداد صفحات :4به منظور بررسی سرولوژیكی بیماری كلامیدیوز در بوقلمون های استان خوزستان از تعداد 270 قطعه بوقلمون در سنین و جنس های مختلف از شهرهای مختلف استان خوزستان خونگیری صورت گرفت و سرم آنها با كیت الیزا ایمونوكامب از نظر وجود پادتن ضد كلامیدوفیلا پسیتاسی مورد آزمایش قرار گرفت. در مجموع 9/58 درصد از سرم ها در آزمایش الیزا مثبت بودند. آزمون مربع كای نشان داد كه میزان شیوع در بوقلمون های جوان با سن كمتر از شش ماه (25 درصد) به طور معنی داری (P<0.005) از بوقلمون های بالغ (66 درصد) كمتر بوده و این میزان در م