فایل word مقاله حقوق ضمان در تحقيقات مقدماتي در آيين دادرسي

-تحقیقات مقدماتی; 3-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 4-تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی; 5-داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف; الف:حق دفاع متهم ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیل; ج:حق داشتن وکیل و اعلام آن د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی ز:حق درخواست پزشک نتیجه گیری; منابع و مأخذ بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله حقوق ضمان در تحقيقات مقدماتي در آيين دادرسي 1 – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد اول ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هاا ( سمت ) 2 – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) 3 – خالقی ،

فایل word مطالعه تاثير آموزش المپيک بر نگرش دانشجويان دانشگاههاي کشور

، همایش یا نشریه : المپيكتعداد صفحات :9هدف از تحقیق حاضر عبارت است از مطالعه نقش آموزش مفاهیم المپیک بر نگرش دانشجویان دانشگاههای کشور. برای این منظور، 2000 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای دولتی و خصوصی کشور از پنج منطقه شمال (دانشگاههای گیلان و مازندران)، جنوب (دانشگاههای اهواز و شیراز)، غرب (دانشگاه تبریز)، شرق (دانشگاه مشهد)، و مرکز (دانشگاههای تهران و اراک) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسش نامه محقق ساخته ای بود که سوالهای مرتبط با آموزش مفاهیم المپیک را در بر می گرفت. نتایج پژوهش نشان داد 60.1 درصد آزمودنیها به تاثیر آموزش المپیک بر حس انس

فایل word حقوق بشر در عصر پسامدرن انتقاد از شاهکاري فلسفي در فهم حقوق ذهني

س، همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي)تعداد صفحات :38مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفا پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به د