فایل word طراحي مدل مفهومي جهت سنجش الزامات تحقق مديريت کيفيت فراگير در سازمان ها و ارتباط آن با رضايت مشتريان

س، همایش یا نشریه : دانش مديريتتعداد صفحات :26تحقق مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فرهنگ و مجموعه ای از اصول راهبردی برای بهبود مستمر آن در سازمان ها، نیازمند نهادینه شدن اصول موضوعه دمینگ، به عنوان سه ویژگی اصلی (تعهد، دانش علمی و درگیر شدن) بیان و بر نقش راهبردی رهبری برای پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر نیز، تاکید شده است. این تحقیق، به میزان تاثیر این الزامات چهارگانه بر مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان های ایران و ارتباط آن با رضایت مشتریان پرداخته و تلاش نموده تا مدلی مفهومی جهت سنجش این ارتباط با توجه به شرایط سازمان های کشور و رضایت آنها با مشتری

فایل word بررسي رابطه ژنتيکي برخي از صفات مهم زراعي باعملکرد دانه در سويا از طريق روش هاي آماري چند متغيره

س، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)تعداد صفحات :10سی رقم سویا از گروه های رسیدگی متفاوت، در سال زراعی 83، در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران واقع در كرج در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهار تكرار به منظور بررسی رابطه ژنتیكی برخی از صفات مهم زراعی و ارتباط آن با عملكرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد كه ارقام از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری داشتند كه دلالت بر وجود تنوع ژنتیكی بین ارقام دارد. صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه (اجزای عملكرد) به ترتی

فایل word درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزريقات داخل بطن مغزي پروستاگلاندين هاي

، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)تعداد صفحات :4در پژوهش حاضر اثر تزریق داخل بطنی مغزی پروستاگلاندین های E2 و F2a در مقادیر مساوی 50، 100 و 200 میكروگرم بر درجه حرارت راست روده با ترمومتر دیجیتال در زمان های مشخص قبل و پس از تزریق مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با اندازه گیری های مكرر و آزمون دانكن آنالیز شد. برای این منظور از درجه حرارت راست روده گوسفند استفاده شد. در حالی كه پروستا گلاندین E2 به میزان (50 میكروگرم) درجه حرارت راست روده را در یك ساعت پس از تزریق افزایش داد. و نه پروستاكلاندین Fa2 فاقد چنین اثری بود. پروستاگلاندین E2 و F2a در مقد