فایل word ارتباط بين تهوع و استفراغ شديد حاملگي با سرولوژي مثبت هليکوباکتر پيلوري

س، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجانتعداد صفحات :10زمینه و هدف: هایپرامزیس گراویداروم فرم بسیار شدید تهوع و استفراغ دوران حاملگی است كه در 0.5 تا 2 درصد حاملگی ها رخ می دهد. اتیولوژی آن ناشناخته است و اكثرا عوامل هورمونی و سایكولوژیك را در ایجاد آن دخیل می دانند. در مطالعات اخیر عفونت معده با هلیكوباكتر پیلوری (H. pylori) به عنوان عامل احتمالی آن مطرح شده است. هدف این مطالعه بررسی ارتباط عفونت هلیكوباكتر پیلوری با هیپرامزیس گراویداروم است. روش بررسی: در این تحقیق از اردیبهشت تا مرداد 1386، 40 زن حامله كه با تشخیص هایپرامزیس گراویداروم بستری ش

فایل word گزاره هاي اناجيل اربعه در باب معاد و مقايسه آنها با گزاره هاي قرآني

س، همایش یا نشریه : پژوهش دينيتعداد صفحات :27اندیشه معاد و زندگی نوین پس از رخت بربستن از این جهان، از اندیشه های دیرینه بشر است که آنرا به صورتهای گوناگون مطرح می کرد و در هر زمان به تناسب فکر و محیط خود، به آن پاسخ می گفت. پیامبران الهی از نخستین روزهای رسالت و دعوت خویش، پیوسته زندگی مجدد انسا نها را اصل دوم آیین خود معرفی می نمودند. از این رو، در تمام شرایع پیشین ادیان جهان، اصل معاد، قدرت و نیرومندی خود را حفظ کرده و به صورت یک اصل مهم تلقی شده است. گسترش گفتگوی میان ادیان در جهان حاضر و اقبال متالهین و متفکرین ادیان، جهت گسترش آن از یکسو و کوششهای آن

فایل word بررسی ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

نایی با طراحی و مشخصات ساختار فایلها، عملیات مهم پردازش فایل، حافظه جانبی و نرم افزار سیستمجلسه دوم: ادامه مبحث حافظه جانبی و نرم افزار سیستم جلسه سوم: ادامه مبحث حافظه جانبی و نرم افزار سیستم جلسه چهارم: مفاهیم اساسی ساختار فایل، مدیریت فایلهایی از رکوردهاجلسه پنجم: ادامه مبحث مدیریت فایلهایی از رکوردها جلسه ششم: ادامه مبحث مدیریت فایلهایی از رکوردها، سازماندهی فایلها برای کارایی جلسه هفتم: ادامه مبحث سازماندهی فایلها برای کارایی، شاخص گذاری جلسه هشتم: ادامه مبحث شاخص گذاری جلسه نهم: ادامه مبحث شاخص گذاری، پردازش کمک ترتیبی و مرتب سازی فایل های