فایل word استفاده از روش غني شده بدون شبکه گلرکين در تعيين پارامترهاي شکست صفحات FGM

س، همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهرانتعداد صفحات :16تحقیق حاضر، روش بدون شبكه را برای تخمین پارامترهای شكست یك ترك ایستا در صفحات FGM با هندسه دلخواه بكار خواهد برد. از روش بدون شبكه گلركین كه ویژگیهای اساسی بسیار مشتركی با بسیاری از روشهای بدون شبكه دارد استفاده شده است. در اینجا خواص مواد به صورت توابع همواری از مختصات فضایی در نظر گرفته شده و با استفاده از دو روش جدید گسترش یافته انتگرال تقابل آنالیز شكست مد I مورد تحلیل قرار گرفته است. پس از معرفی روش بدون شبكه گلركین چند مساله دو بعدی شکست مد I در صفحات FGM تحت بارگذاریهای مختلف برای محاسبه ضر

فایل word رهبري دانشگاهي و سرمايه اجتماعي: روي کردي جامعه شناختي به مديريت آموزش عالي

س، همایش یا نشریه : انديشه هاي نوين تربيتيتعداد صفحات :26در این پژوهش به شناسایی سرمایه اجتماعی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و نیز نقش رهبری آموزش عالی در پدیدآوری این سرمایه در گروه های آموزشی دانشگاه پرداخته شده است. در این پژوهش علی – مقایسه ای، 101 نفر از اعضای هیات علمی به روش تصادفی طبقه ای برای نمونه برگزیده و بررسی شده اند. برای گردآوری داده ها دو پرسش نامه سرمایه اجتماعی و رهبری دانشگاهی به كار رفت. یافته های پژوهش نشان داد كه سرمایه اجتماعی در گروه علوم تجربی كه رهبران دانشگاهی آنان نقش رهبری آموزش عالی را بیش تر ایفا كرده اند، به گو

فایل word تحقيق تاثير رسانه هاي جمعي بر ارتکاب جرايم اطفال وکودکان

ل : بزهکاری     مبحث اول : تاریخچه بزهکاری     مبحث دوم : تعریف بزهکاری     بند  اول: تعریف کودک     بند دوم: کودکان بزهکار     گفتار دوم : انواع جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان     مبحث اول :جرایم بر ضد اموال     مبحث دوم : جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه     گفتار سوم : علل ارتکاب بزهکاری اطفال و نوجوانان     مبحث اول : عوامل بزه زاری داخلی     بند اول : وراثت     بند دوم : عوامل ذاتی غیر ارثی     مبحث دوم  : بزه زاری خارجی     بند اول : مشکلات ناشی از عوامل اجتماعی     بند دوم : تاثیر وسایل ارتباط جمعی     فصل دوم     گفتار اول: بررسی تاثیر تلویزیون بر ب