فایل word مقاله مقايسه گياهان سه کربنه و چهار کربنه

   چرخه کالوین یا چرخه احیای پنتوز فسفات در گیاهان C3    نخستین فراورده پایدار تثبیتCo2  فتوسنتزی در چرخه کالوین      ریبولوز- 5،1  – دی فسفات به مثابه پذیرند ه اولیه Co2 در فتوسنتز       احیای اسید 3- فسفوگلیسریک          تغییر شکل کربو هیدراتها در چرخه کالوین         بازسازی ریبولوز-5،1- دی فسفات           چرخه احیای پنتوز فسفات در فتوسنتز        چرخه متالیسم کربن در گیاهان C4           تنفس نوری در گیاهان سبز       تنفس بافتهای کلروفیل دار در نور      زیست شیمی تنفس نوری در گیاهان C 3          تنفس نوری در گیاهان C4       تفاوتهای گیاهان

فایل word تحقيق فناوري نانو و توليد مواد در ابعاد نانومتري

ل دوم   مروری بر منابع   1-2- کامپوزیت   2-2- تاریخچه تولید کامپوزیت های زمینه فلزی   3-2- روش های تولید MMCs   1-3-2- روش ذوبی در تولید MMCs   1-1-3-2- روش گردابی یاVortex   2-1-3-2- مخلوط سازی فاز دوم با مذاب   3-1-3-2- ریخته گری کوبشی Squeeze Casting   4-1-3-2- کامپوزیت های درجا In-Situ Composites   2-3-2- روشهای حالت جامد در تولید MMCs   3-3-2- تخلخل در کامپوزیت   4-2- خوردگی کامپوزیت ها   5-2- کامپوزیت های زمینه آلومینیومی :   1-5-2- انواع کامپوزیت های زمینه آلومینیومی   2-5-2- کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با ذرات(PAMC)   4-5-2-  کامپوزیت های زمینه آلومینیومی تقویت شده با الیاف پیوسته (CFAMC

فایل word تحقيق روابط خارجي و تاثير آن بر اصلاحات سياسي اجتماعي دوره قاجاريه در ايران

ه  موانع داخلی و درونی اصلاحات سیاسی  موانع خارجی و بیرونی اصلاحات سیاسی و اجتماعی  روابط ایران، روسیه از دوره قاجار تا به امروز  روابط سیاسی ایران و انگلیس  نتیجه گیری  منابع و ماخذ  مآخذ - آبراهامیان، یرواند، 1383، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی - آدمیت، فریدون، هما ناطق، 1356، افکار سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر شده، تهران، انتشارات آگاه - آجودان باشی، ماشاءالله، 1382، یا مرگ یا تجدد، نشر اختران - آوری، پیتر، 1369، تاریخ معاصر ایران، ج 1، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، مؤسسه مطبوعاتی عطایی - اشرف، ا