فایل word مقايسه ارزش پروتئيني سرلاک با غذاي خانگي (ماش و برنج)

، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابلتعداد صفحات :9سابقه و هدف: ارزیابی كیفیت پروتئین مواد غذایی به دلایل بیولوژیك و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بین روش های موجود، نسبت خالص پروتئین (NPR)، قابلیت حقیقی هضم پروتئین (TPD) و نسبت كارایی پروتئین (PER) به عنوان روش های مناسب برای تعیین كیفیت پروتئین ها پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف فایل word مقايسه ارزش پروتئيني سرلاک با غذاي خانگي (ماش و برنج) در موشهای صحرایی انجام گرفت.مواد و روشها: مطالعه به صورت تجربی بر روی 64 سر موش صحرایی نر 21 روزه از نژاد Wistar در گروه های 8 تایی تحت 8 رژیم غذایی شامل: 4 رژیم مورد (سرلاك و غذای خانگی)، استاندارد (كا

فایل word بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان

ی متغیرها8فصل دوم10مبانی نظری تحقیق11ادبیات تحقیق12نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی13فصل سوم17روش اجرای تحقیق18ابزار گردآوری اطلاعات18روش وشیوه ی نمونه گیری19جامعه آماری19تعیین حجم نمونه19روش تجزیه وتحلیل اطلاعات19فصل چهارم21ارائه یافته ها21فصل پنجم37تجزیه وتحلیل یافته 37فصل ششم44نتیجه گیری45پیشنهادات55منابع و موأخذ56پیوستها57پرسشنامه58جدول کدبرگ (راهنمای پرسشنامه60فهرست جداولجدول4-122جدول4-223جدول4-324جدول4-425    جدول4-526جدول4-627جدول4-728جدول4-829جدول4-930جدول4-1031جدول4-1132جدول4-1233جدول4-1334جدول4-1435جدول4-1536جدول5-138جدول5-239جدول5-340جدول5-441جدول5-542جدول5-6 *فصل اول:- مقد

فایل word بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، 1365- ص 81) در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دا