فایل word بررسی مباحث هنر و گرافیک

می باشد... آثار مكشوف از طبقات مختلف زمین گویای تمدنهای گوناگون و اوضاع جغرافیایی و تأثیرات مذهب و سیاست و اقتصاد و سیستم حكومت اجتماعی و وضع زندگی ویژه ملت هاست.كتاب حاضر كه از ماقبل تاریخ آغاز شده و مطالب آن به وجهی فشرده به اوایل قرون وسطی پایان می پذیرد همانند سینمایی هنرهای مصور ملتهای: آشور، كلده، سومر، ایران، یونان، روم، هند و چین را از برابر نظر شما می گذراند و از تحول تمدنها و انگیزه نشیب و فراز آنها تا آنجا كه بر ما مكشوف و معلوم گشته است خواننده را آگاه می سازد.این كتاب به نیت تدریس در رشته باستان شناسی دانشكده ادبیات تهران ( كه از سال گذشته

فایل word مقاله مشکلات کشت کلزا و دليل عدم استقبال زارعين از توسعه کشت کلزا

ای هرز   2- آفات کلزا   3- بیماری های کلزا   ج) مشکلات برداشت کلزا   مشکلات خرید کلزا   ارقام کلزا از نظر مواد ضد تغذیه ای (Anti nutrient)(3):   1-ارقام یک صفر (LEAR) :   2-ارقام دو صفر   3- ارقام سه صفر(Candle):   اهمیت استفاده از پس مانده های کلزا :   مقادیر مناسب استفاده از پس مانده های کلزا در تغذیه د ام و طیور:   ضایعات انواع میوه و سبزی تا 50 درصد کاهش می یابد   عوامل اصلی در موفقیت کشت کلزا   1-     انتخاب پیمانکاران مناسب:   2- رعایت تاریخ کاشت مناسب:   3- تامین نیاز آبی گیاه در دوره زایشی:   نتیجه گیری   منابع   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله مشکلات کشت کلزا و دليل عدم استقبال زارعين از توسعه کشت کلزا 1- اشکریز  (تفضلی

فایل word مقايسه تاثير دو داروي استرپتاز و هبر کيناز رايج در درمان بيماران انفار کتوس حاد قلبي با صعود قطعه ST

، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهدتعداد صفحات :8مقدمه: ار استرپتاز به عنوان رایج ترین داروی حل کننده لخته در درمان انفارکتوس حاد قلبی در کشور ما استفاده می شود. در مطالعات اخیر کیفیت برخی از استرپتازهای مصرف شده در کشورهای در حال توسعه مورد تردید واقع شده است.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سالهای 85-1384 ه.ش در بیماران انفارکتوس حاد قلبی در بیمارستانهای قائم، جوادالائمه مشهد و شریعتی فسا صورت گرفته است. 260 بیمار با انفارکتوس حاد قلبی و صعود قطعه ST مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران به طور تصادفی به دو گروه مساوی 130 ن