فایل word بررسی و تعیین استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ها و تقسیم بندی مشتریان

Arak andDetermining (CRM) Strategies for each SegmentAbstract:Meticulous recognition of customers, especially loyal and profitable ones andcustomer"s Relationship Management (CRM) to realize profitability have becomeand indispensable part of required accoutrements for finance and credit institutes,especially the banks. One approach applied to achieve this goal is usingsegmentation technique to analyze the customer"s behavior considering criterialike loyalty and profitability.Recency, Frequency Monetary (RFM) model is one of the most widely usedmodels for segmentation. RFM"s optimized model, weighted RFM is in thelimelight.This research is a case study conducted in 19 branches of Mellat bank inArak. In the first step, the variables of RFM model are extracted. In the next step,applying AHP technique, the weights of respective variables are gauged.Advancing the research, enjoying the k-means algorithm, customers are clusteredon the basis of weighted RFM. According to the results, seven c

فایل word تاثير وراپاميل خوراکي بر پتانسيل برانگيخته بينايي (Visual Evoked Potential) در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز

، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانتعداد صفحات : 8مقدمه: آرایش مجدد كانال های یونی در طول آكسون های دمیلینه شده نقش مهمی در بهبود اختلالات نورولوژیكی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ایفا می كند. در این مطالعه تاثیر وراپامیل (verapamil) به عنوان یك بلوك كننده كانال كلسیمی بر انتقال مركزی با ارزیابی تغییرات ایجاده شده موج P100 از پتانسیل تحریك بینایی (VEP) مورد مطالعه قرار داده شده است.روش: این پژوهش یك كارآزمایی بالینی، تصادفی، دو سوکور و با كنترل دارونما، بر روی دو گروه شامل 20 بیمار مبتلا به MS قطعی (Definite) كه در طول سال گذشته هیچ گونه عودی نداش

فایل word بررسی تاثیر رسانه‏ ها در تغییر تفکرات جوامع بشری

نگی و اجتماعی و ارزش‌های جوامع را برعهده دارند. در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و... سعی می‌کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند تا جایگزین فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و الگوهای سنتی شوند. در این رهگذر رسانه‌ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش‌ها و هنجارها مطرح هستند، به‌طوری‌که سنت‌ها را به مبارزه می‌طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرش‌ها و رفتارهای نسل جدید عمل می‌کنند. همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی