فایل word اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

س، همایش یا نشریه : اقتصاد اسلاميتعداد صفحات :26پیشرفت كشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و كامیابی نسبی اندیشه بانكداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فكر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان كوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود.گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت كامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند

فایل word مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري

   از جمله‌ آثارش‌ در جمعبندی‌ می‌توان‌ اینگونه‌ نام‌ برد:   منابع:   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله نگاهي به آثار نقاشي سهراب سپهري 1- نقاشی ایران از دیرباز تا اکنون- روئین پاکباز 2- پیامی در راه – داریوش آشوری -کریم امامی – حسین معصومی همدانی- 3- سهراب سپهری شاعر – لیلی گلستان 4- CDسهراب سپهری – شرکت رسانه پویا 5 – سهراب سپهری طرح ها و اتود ها -محسن طاهر نو کنده 6- باغ تنهایی – حمید سیاهپوش    نگاهی به آثار نقاشی سهراب سپهری    در آغاز کار شهرت‌ سپهری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نقاش‌. بیشتر از آوازه‌ شاعریش‌ بود. این‌ به‌ دهه‌30 بر می‌گردد. اگرچه‌ شعرهایش‌ در آن‌ ساله

فایل word مقايسه بکلومتازون استنشاقي و ليدوکايين وريدي در پيشگيري از شکايت راه هوايي و گلودرد پس از عمل جراحي

س، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجانتعداد صفحات :13زمینه و هدف: لوله گذاری داخل تراشه می تواند باعث تروما و آسیب عصبی به حنجره شود كه به سهم خود باعث خشونت صدا، بلع دردناك و گلودرد پس از عمل جراحی می شود. در مطالعات قبلی مشخص شده است بكلومتازون استنشاقی و لیدوكایین وریدی می تواند مانع از بروز این علایم شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات بكلومتازون استنشاقی با دوزهای مختلف لیدوكایین وریدی قبل از انجام لوله گذاری داخل تراشه بر بروز و شدت گلودرد، سرفه، وجود خلط، خشونت صدا و بلع دردناك پس از عمل جراحی است.روش بررسی: نوع مطالعه كارآزمایی