فایل word مقاله بزهکاري

    بزهکاری               3    بزهکاری در اصطلاح روان شناسی           4    انحرافات اجتماعی           5    آمار و جدولها               6    تاثیر جنس در بزهکاری         7    پارک های بزرگ ، د زدان کوچک        منابع         بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله بزهکاري 1         شیخاوندی، داور، جامعه شناس انحرافات، نشر مرندیز، 2         کوئن، بروس، درآمدی به جامعه شناس، ترجمه تلاشی، نشر فرهنگ معاصر 3         آل برن، زمینه جامعه شناسی، ترجمه دکترآریانپور، انتشارات کتابهای حبیبی سال 1356 آآآآآ 4         روشه، گی، کنش اجتماعی، ترجمه زنجانی، دانشگاه فردوسی،

فایل word کاربرد تکنيک هاي برنامه ريزي رياضي براي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي شرکت هاي داروسازي

س، همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيرازتعداد صفحات :25مدیران شركت ها و سرمایه گذاران دو گروه از ذینفعان هستند كه اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل صورت های مای برای آنها اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتی مانند نسبت های مالی، موقعیت شركت را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می كنند. هرچند تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی مالی شركت ها قدمتی دیرینه دارد، اما محدودیت نحلیل نسبت ها آن است كه هر نسبت با در نظر گرفتن یك فاكتور در صورت و فاكتور دیگر در مخرج، فقط یك بعد را ارزیابی می كند. بنابراین در نظر گرفتن نسب

فایل word تحقيق بهره وري کشاورزي

نتایج وبحث   منابع مورد استفاده   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word تحقيق بهره وري کشاورزي 1         اندازه گیری بهره وری،معاونت آموزش وتحقیق وزارت صنایع سنگین، 2     ترکمانی،ج وع.شیروانیان(1377)،ارزیابی بهره وری کشاورزان ازفن آوری نوین،اقتصادکشاورزی وتوسعه،شماره 24،ص 42- 3     حیاتی،ب وا،پیمان.(1377)،بررسی کارایی عوامل تولیددرمحصول نخوددیم استان کردستان،مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،تهران،ص134- 4     دشتی،ق.(1375)،تحلیل بهره وری وتخصیص بهینه عوامل تولیددرصنعت طیورایران،مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،زابل،ص83-72 5         سلامی،ح.(1377)م