فایل word ارزيابي موفقيت ريشه زايي قلمه کلن هاي صنوبر با استفاده از تيمارهاي مختلف

س، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايرانتعداد صفحات :13قلمه های چهار کلن صنوبر متعلق به چهار گونه مجزا پس از بکاربردن ترکیبهای تیمارهای مختلف در اسفند ماه 1384 در گلدانهای پلاستیکی کاشته شدند و طی یک دوره 3 ماهه میزان ریشه دهی و رشد اولیه آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل 3 طول متفاوت قلمه، 15، 20 و 25 سانتیمتر به همره 3 زمان خیساندن صفر، 2 و 4 روز می گردد که در قالب یک طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار از اسفند 1384 تا تیر 1385 اجرا شد. پس از 12 هفته رویش قلمه ها صفات ارتفاع، تعداد برگ، وزن برگ، طول ریشه، تعداد ریشه، وزن ریشه، وزن ساقه،

فایل word مقاله انگليسي چارچوب بر مبناي ويژگي هاي غير خطي و ماشين يادگيري براي تشخيص صرع با ترجمه فارسي

جموعه داده ها     22 مرور کلی سیستم     23 تحلیل موجک     24 استخراج ویژگی     241 آنتروپی تقریبی      242 آنتروپی نمونه     243 طرح های بازگشتی و تحلیل کمی آن     244 انرژی بر پایه ی موجک     25 طبقه بندی     251 ماشین یادگیری شدید     252 سیستم تشخیص مستقل بیماری     253 اصطلاحات معیارهای عملکرد     3 نتایج      31 ویژگی های دینامیکی با روش های غیر خطی مبتنی بر موجک     32 مقیاس عملکرد و تشخیص     5 نتایج     References [1] A. Shoeb, H. Edwards, J. Connolly, B. Bourgeois, S.T. Treves, J. Guttag, Patientspecific seizure onset detection, Epilepsy Behav. 5 (4) (2004) 483–498 [2] A. Schad, K. Schindler, B. Schelter, T. Maiwald, A. Brandt, J. Timmer, A. SchulzeBonhage, Application

فایل word ارايه مدل توسعه يافته انعطاف پذيري و کارايي سازمان در محيط فازي

س، همایش یا نشریه : دانشکده فني دانشگاه تهرانتعداد صفحات :13امروزه مساله انعطاف پذیری در سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است و بررسی آن به همراه کارایی و میزان عملکرد سازمان مورد توجه می باشد. تصمیم گیری در دنیای واقعی اغلب بر اساس داده های ذهنی و زبانی می باشد، به همین دلیل استفاده از منطق فازی در مدلسازی مناسب به نظر می رسد. در این مقاله، یك رویکرد فازی برای یک مدل توسعه یافته انعطاف پذیری سازمانی به کار می رود که این مدل، کارایی و انعطاف پذیری سازمان را تواما در نظر می گیرد. لذا با در نظر گرفتن این مدل در محیط فازی شرایط واقعی تری برای مساله در نظر گ