فایل word بررسي تنوع ژنتيکي لاين هاي مشتق شده از گندم سرداري با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره

س، همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايرانتعداد صفحات : 10در این تحقیق تنوع ژنتیكی 35 لاین مشتق شده از گندم سرداری با استفاده از 60 نشانگر ریزماهواره بررسی شد. نتایج تجزیه های مولكولی نشان داد كه تعداد الل های مشاهده شده در هر جایگاه نشانگری از 2 تا 6 و محتوای اطلاعات چندشكلی از 0.11 تا 0.83 متغیر بود. نتایج تجزیه های خوشه ای و تابع تشخیص، لاین های مورد مطالعه را به 5 گروه با فاصله های ژنتیكی متفاوت تقسیم كرد. نتایج این تحقیق وجود تنوع ژنتیكی در لاین های مشتق شده از گندم سرداری را تایید كرد. استفاده همزمان از نتایج تجزیه های مورفولوژی و مولكولی لاین های مشتق شده

فایل word بررسي تاثير آموزش تنش زدايي تدريجي عضلاني بر اضطراب و کيفيت زندگي بيماران مضطرب پس از جراحي باي پس عروق کرونر

، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلاميتعداد صفحات : 7سابقه و هدف: کارآزمایی های بالینی اندکی در زمینه تاثیر روشهای مختلف تنش زدایی بر سطوح اضطراب و کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی قلب انجام شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه آموزشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مضطرب پس از جراحی بای پس عروق کرونر است.روش بررسی: این كارآزمایی بالینی بر روی 110 بیمار دارای اضطراب متوسط و بالاتر كه بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، صورت پذیرفت. پرسشنامه های سنجش اضطراب صفت/حالت اسپیلبرگر و کیفیت زند

فایل word بررسی تجارت الکترونیک

دمهمبادله الكترونیكی داده هافوائد مبادله داده هااجرای مبادله داده هاانجام تداركات از طریق اینترنتمزایای تجارت الكترونیك از دیدگاه دولتمزایای تجارت الكترونیك از دیدگاه فروشندگانمد فرایند تجارت الكترونیكگردش كار در تجارتتاثیر تجارت الكترونیك بر فرایند تولید ومدیریت تولیددیدگاه دانشمندان از تجارتچهارچوب های تجارتفصل دوم: امنیت وپرداختكارت اعتباریامنیت شبكهخرید زیركانه با كارت اعتباریروشهای دیگر پرداختمعاملات امن اینترنتیخواص معاملات امن اینترنتیگامهای اصلی برای تبدیل به فروشنده اینترنتیچالشهای پول نقد الكترونیكی نتیجه گیری فصل سوم:قا