فایل word سطح آنتي اکسيدان تام پلاسما و عملکرد سيستم ايمني پرسنل راديولوژي و پزشکي هسته اي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران

، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكيتعداد صفحات :9زمینه و هدف: با توجه به گسترش روزافزون كاربرد رادیوایزوتوپ ها و پرتوهای یونیزان در بخش های رادیولوژی و پزشكی هسته ای بیمارستان ها، امكان افزایش تولید رادیكال های آزاد در بدن كاركنان این بخش ها بعید به نظر نمی رسد. با توجه به اینكه افزایش رادیكال های آزاد سبب تضعیف سیستم ایمنی می شود، تصمیم گرفته شد سطح آنتی اكسیدان تام پلاسما و عملكرد سیستم ایمنی افراد شاغل در این مراكز مورد بررسی قرار گیرد.روش بررسی: در این مطالعه میزان قدرت آنتی اكسیدان تام پلاسما و عملكردهای سلول های سیستم ایمنی شامل پاسخ تكثیری

فایل word تاثير اسيدهاي چرب امگا-3 بر سطح سرمي هموسيستئين و مالون دي آلدهيد در بيماران ديابتي نوع 2

س، همایش یا نشریه : ارمغان دانشتعداد صفحات :12مقدمه و هدف: دیابت یکی از علت های مرگ و میر در جهان است و حدود 2.5 تا 3 درصد مردم جهان به این بیماری مبتلا هستند. عوارض ناشی از آترواسکلروز در افراد دیابتی 3 تا 7 برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی است. استرس اکسیداتیو نقش مهمی در ایجاد این عوارض دارد و همچنین نتایج مطالعات نشان داده اند که 10 درصد خطرات بیماری های عروق کرونر را می توان به بالا بودن سطح هموسیستئین پلاسما نسبت داد. در برخی از مطالعات گزارش شده است که مصرف اسید چرب امگاـ3 در معالجه تعدادی از بیماری ها از جمله دیابت نقش دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیی

فایل word مطالعه تاثير اسيد و آنزيم پکتيناز بر خواص نوري و ميکروبي عصاره خرما

س، همایش یا نشریه : مجله علمي كشاورزيتعداد صفحات :12این تحقیق با هدف افزایش زمان ماندگاری و شفاف سازی نسبی عصاره خرما انجام گرفته است. به منظور كاهش pH از دو نوع اسید، فرمیك و مالیك، و جهت پكتین زدایی و شفاف سازی از دو نوع آنزیم، Rohapect و Pectinex 3XL استفاده شد و اثرات آن ها بر رنگ، شفافیت، بریكس و خواص میكروبی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج اندازه گیری شدت عبور نور در طول موج 420 و 520 نانومتر (رنگ و شفافیت) نشان داد كه دو نوع اسید و دو نوع آنزیم مورد استفاده به تنهایی بر رنگ و شفافیت تاثیرگذار نیستند. اما اثرات متقابل اسید و آنزیم نیز در حد P<0.01 معنی دار نشان داده ش