فایل word لکوسيتوري, يک شاهد ديگر از وجود التهاب در سندرم حاد کرونري

، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)تعداد صفحات :8مقدمه: بیماری عروق كرونری علت اصلی مرگ و میر در جوامع پیشرفته می باشد. با توجه به اینكه عوامل خطرزای كلاسیك نتوانسته اند. تنوع اپیدمیولوژیك بیماری را بصورت كامل توضیح دهند. عوامل خطرزای دیگر از جمله عفونتهای سیستمیك در دست بررسی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی احتمال دخالت عفونتهای موضعی و سیستمیك در بروز سندرم حاد كرونری طراحی گردید.روش كار: در یك مطالعه موردی- شاهدی كلیه بیماران با تشخیص سندرم حاد كرونری (شامل آنژین ناپایدار و انفاركتوس میوكارد) كه در بخش CCU بیمارستان فاطم

فایل word تبيين الگو جهت تهيه نقشه توليد علوفه قابل مصرف دام در مناطق استپي و نيمه بياباني با استفاده از طيف سنجي و سيستم اطلاعات جغرافيايي

س، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايرانتعداد صفحات :13داده های ماهواره ای به دلیل وسعت پوشش و توالی زمان های برداشت، ابزار مناسبی برای مطالعه عوامل دینامیك و تغییر پذیر پدیده های سطح زمین می باشند. تبیین الگو جهت چگونگی بكارگیری و پردازش اطلاعات ماهواره ای در راستای دسترسی به روشی برای ایجاد نقشه تولید علوفه در مراتع مناطق خشك مورد هدف تحقیق حاضر بوده است. در این طرح از داده های لندست ETM+ مربوط به 17 اردیبهشت ماه سال 1381 استفاده گردید. این مطالعه در منطقه ای به وسعت حدود 60000 هكتار در حوزه آبخیز ندوشن انجام گرفت. پایگاه های مطالعاتی در 50 نقطه از تیپ

فایل word بررسی عوامل فشارزایی شغلی منابع انسانی

vestigate the job stressors in employee ofSocial Service Organization in Kurdistan province. The research method wasbased on descriptive-survey and statistical population was all employee andmanagers of Social Service Organization that include 280 people and all 280 ofemployee and manager have been studied considered as sample. In order tomeasuring the research variables the researcher has used two questionnaire (one for personal information and one for job stressors).The personalquestionnaire has been used to collect information about gender, age andeducational degree .Questionnaire was about Job stressors which is used toanalyze 30 clear questions including simple and short sentences and in closedtestquestionnaire form. The reliability coefficient of questionnaire wassignificant p=0.01. Statistical analysis was the Kolomogrof-Smirnow, independed t test and ANOVA test. The results show that: There was nosignificant difference between job stress bases on gender and there was nosignific