فایل word تاثير غلظت هاي متفاوت فاکتور مهارکننده لوسمي بر حرکت و بقاي اسپرم نرمال

، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكيتعداد صفحات :8زمینه و هدف: این مطالعه به منظور بررسی اثر غلظت های متفاوت فاكتور مهاركننده لوسمی انسانی بر حركت اسپرم های نرمال انسانی و هم چنین بقای آن ها طراحی شده است.روش بررسی: در تحقیق حاضر 30 نمونه نرمواسپرمی بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی انتخاب شدند. اسپرم های هر نمونه پس از آماده سازی در محیط كشت Ham’s F10+FCS%10 بدون فاكتور مهاركننده لوسمی و با غلظت های 3، 5، 10 و 50 نانوگرم در میلی لیتر همان فاكتور در شرایط 37°C و %5 CO2 كشت داده شدند. نمونه ها 6، 24 و 48 ساعت پس از كشت ارزیابی شده و اطلاعات مربوط به حركت اسپرم ها و همچ

فایل word گزارش کارآموزي بررسي نحوه توليد در شرکت

یخچه و معرفی واحدهای مختلف به همراه محصولات تولیدی شرکت      گالوانیزه گرم         نحوه دریافت سفارش (بازاریابی)            آموزش            فصل دوم:مرور مطالعاتی در مورد موضوع مطرح شده از منابع مختلف کتابخانه         اتمسفر زیاد خورنده       اتمسفر های صنعتی معمولی             اتمسفر های حومه شهری      اتمسفر های دریایی استوایی             اتمسفر های روستایی      جنبه های الکترو شیمیایی خورندگی          حفاظت کاتدی         شکنندگی فولاد          سرد کاری شدید       ویژگی روی مصرفی در گالوانیزاسیون         فصل سوم: نحوه اج

فایل word تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پركلریك پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید كه بازیافت روش كامل بود.در شرایط مذكور پیك آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یكدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازی روش  8/0 محاسبه شد.Refrences:1-    The Merck-Manual of Diagnosi and Therapy , 1th. Ed., Merck Research laboratories, vol 22, 1466-1470, 1999.2- مژدهی آذر، همایون، نیایش، مهران، مدرس موسوی، فرزاد (مترجمان)، فارماكولوژی پای