فایل word برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

زه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی

فایل word گزارش يک مورد استئوپتروزيس بدخيم شيرخوارگي

، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابلتعداد صفحات :5سابقه و هدف: استئوپتروزیس بدخیم شیرخوارگی، یك بیماری مادرزادی نادر ناشی از نقص در فعالیت استئوكلاست هاست كه دانسیته استخوان را افزایش و حجم مغز استخوان را كاهش می دهد. در صورت عدم تشخیص به موقع منجر به عوارض فراوان و حتی مرگ زودرس شیرخواران می شود. لذا با تشخیص سریع می توان نسبت به درمان صحیح بیماری اقدام كرد. در این مقاله، یك مورد از این بیماری مهلك در دوره شیرخوارگی توصیف می گردد. گزارش مورد، بیمار شیرخوار 55 روزه ای است كه بدلیل اتساع شكم، تب و عدم شیرخوردن مناسب در 25 روزگی بست

فایل word بررسی و آشنایی با چند شخصیت برجسته در مدیریت

ین حرکت فلسفی در کتاب دائودجینگ که تحت عنوان «کتاب راه و پرهیزکاری» به انگلیسی برگردانده شده وجود دارد. مانند کنفسیوس، لائوزی نیز برای مدت 2500 سال تأثیر بسیار عمیقی بر تفکر چینی داشته است و افکار او بخصوص در زمینه مدیریت و رهبری اثر مهمی در عقاید شرقی ها گذاشته است. افکار لائوزی حتی به فلسفه غربی نیز راه پیدا کرده و نمونه آن حرکت روشنفکرانه قرن هیجدهم در فرانسه و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور است که بعنوان سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و یا سیاست اقتصاد آزاد مطرح شده است. اطلاعات بسیار اندکی از زندگی لائوزی موجود است و شاید او فقط یک تصویر