فایل word کارآفرینی شرکت تولید محصولات غذایی به سبز

فا با یکی از شماره های پشتیبانی تماس بگیرید.

فایل word فراواني تهوع و استفراغ بارداري و عوامل مرتبط با آن و شدت آن در زنان باردار

س، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايرانتعداد صفحات :10زمینه و هدف: تهوع و استفراغ بارداری یكی از مشكلات اوایل بارداری است كه تحمل آن برای زنان باردار سخت می باشد و در 50 تا 80 درصد از زنان باردار به درجات مختلف دیده می شود. این مشكل نه تنها بر سلامت جسمی مادر اثر می گذارد، سلامت روانی و كاركردهای اجتماعی و خانوادگی او را نیز به مخاطره می اندازد. علت تهوع و استفراغ بارداری ناشناخته است ولی بعضی از عوامل در ایجاد و شدت آن موثر می باشند. هدف مطالعه تعیین فراوانی و شدت تهوع و استفراغ بارداری و عوامل مرتبط با آن بود.روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی بود. جامعه پ

فایل word شيوع علايم آسم در ايران بر اساس فراتحليل مطالعات کشوري

س، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکيتعداد صفحات :12سابقه و هدف: اپیدمیولوژی آسم و آلرژی به علت افزایش شیوع و شدت و نیز تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آنها بر سیستم های ارایه دهنده خدمات سلامتی مورد توجه و حایز اهمیت است. این فراتحلیل به منظور برآورد شیوع علایم آسم در كشور انجام گرفت.روش بررسی: پس از جستجوی اینترنتی، از مجموع 142 مقاله، پایان نامه و گزارش تحقیق در كشور، 21 مقاله و نتایج پژوهش كه در فاصله سال های 1378 تا 1383 به انجام رسیده و منتشر گردیده بود، انتخاب گردید. از این تعداد، 10 مقاله در مجلات نمایه سازی شده بین المللی و 9 مقاله در مجلات معتبر دانشگاهی داخلی