فایل word گزارش يک مورد آپانديسيت حاد پرفوره در نوزاد نارس

، همایش یا نشریه : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلاميتعداد صفحات :4آپاندیسیت وضعیت بالینی بسیار نادری در نوزادان است که بیشتر نوزادان پسر و پره ترم را مبتلا می سازد. این بیماری اغلب همراه با وضعیت های جراحی دیگر مثل هیرشپرونگ و آنتروکولیت نکروزانت دیده می شود. چون علایم بیماری در این دوره غیراختصاصی است، تشخیص آن به تاخیر افتاده و اکثرا به پرفوراسیون منجر خواهد شد، بطوری که پرفوراسیون در 85 موارد روی می دهد. درمان شامل آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی و سپس آپاندکتومی و شست و شوی پریتوئن در موارد پرفوراسیون همراه با پریتونیت است. پیش آگهی این بی

فایل word کارآفرینی کارخانه صنعتی آلیاژ

6-    جایگاه مشتری / بازار 7-    گنجایش و كشش مشتری / بازار 8-    رقبا9-    برنامه فروش  2-خلاصه اجرایی : این طرح تجاری به منظور كسب در آمد بیشتر جهت افزایش ظرفیت تولید و قبول سفارشات متعدد دیگری از شركت ساپكو ( در كوتاه مدت ) و قبول سفارش مشتریان دیگری ( در دراز مدت ) كه این افزایش ظرفیت درگرو افزایش زیر بنای تولیدی و اداری كارخانه و افزایش امكانات و تجهیزات و ماشین آلات امكان پذیر می باشد تهیه شده است . كارخانه صنعتی آلیاژ بمنظور تولید قطعات خودرو تأسیس و در حال حاظر تولید منیفولد هوای پیكان و فروش آن طبق قراردادهای منعقد و سفار

فایل word جايگاه اتحاديه اروپايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوره سازندگي

س، همایش یا نشریه : فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسيتعداد صفحات :32با پایان جنگ تحمیلی عراق بر ایران و ضرورت بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ و به تبع آن بازسازی ساختار های داخلی نظام اقتصادی و سیاسی و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به هر حال تحول نظام بین المللی و شرایط بالنسبه مثبت داخلی زمینه برای تغییر در رویكرد خارجی ایران فراهم آمد و ملاحظات نوینی پیش روی سیاست خارجی ایران قرار داد. این ملاحظات بر روابط ایران و اروپا نیز تاثیر گذاشت. با توجه به تقارن منافع اعضای اتحادیه اروپایی نوعی اشتراك نظر برای همكاری بیشتر و گسترش روابط با ای