فایل word کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه

نمایی در آموزشگاهعناوین صفحه تشکر و قدردانیمقدمه سر آغاز - نام موسسه -عنوان رساله - محل تحقیق - تاریخ فهرست مطالب  بخش اول : مشخصات کلی آموزشگاه بخش دوم : مدیریت بخش سوم : معاونت بخش چهارم : دفتر داران-بایگانبخش پنجم : دبیران سر گروه بخش ششم: امور پرورشی بخش هفتم: آموزگاران و همکاران بخش هشتم : ارکان و شوراهای مدرسه بخش نهم : انجمن اولیا و مربیان بخش دهم : ارزشیابی بخش یازدهم : مشاوره  بخش دوازدهم : خدمتگزاران بخش سیزدهم : سرایدار بخش چهاردهم: پیشنهادها- محدودیت ها- مصاحبه بخش پانزدهم : منابع و مآخذ  بخش شانزدهم : بیوگرافی محققصفحه ضمائم – اردوها &nd

فایل word شناسايي و بررسي پراکنش ماهيان رودخانه سياه درويشان (حوزه تالاب انزلي)

س، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگيتعداد صفحات :17رودخانه سیاه درویشان یكی از رودخانه های مهم ورودی تالاب انزلی بوده و نقش مهمی را هر ساله در بازسازی طبیعی ذخایر ماهیان مهاجر دریای خزر ایفا می نماید. این بررسی با هدف شناسایی و تعیین پراكنش مكانی و زمانی ماهیان رودخانه و نیز تعیین وضعیت كنونی این رودخانه در بازسازی ذخایر ماهیان مهاجر دریای خزر و در طی سالهای 1377 تا 1379 انجام و تعداد 8 ایستگاه مطالعاتی از بالا دست (تولم شهر) به طول حدود 20 كیلومتر تا پایین دست (لاكسار) انتخاب و نمونه برداری ماهیان با استفاده از تور محاصرهای، تور پرتابی و دستگاه صید الكتریكی

فایل word ارايه الگوي مديريت بيمارستان هاي خيريه ايران

س، همایش یا نشریه : نشريه پرستاري ايرانتعداد صفحات :14زمینه و هدف: بیمارستان های خیریه در حفظ و اعاده سلامت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد جامعه نقش برجسته ای دارند؛ از این رو چگونگی مدیریت در این بیمارستان ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، ارایه الگویی برای مدیریت بیمارستان های خیریه ایران است.روش بررسی: این مطالعه از نوع كاربردی بوده و با روش توصیفی- تطبیقی انجام گرفته است. داده های تحقیق با مطالعه منابع علمی كتابخانه ای و بررسی مستندات عینی داخلی و خارجی، از طریق مراجعه به پایگاه های الكترونیكی، مکاتبه الکترونیک و مصاحبه با برخی ا