فایل word بررسی و آشنایی با تعهد سازمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و آشنایی با تعهد سازمانی دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و آشنایی با تعهد سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق   ..........................................................  1
         1-1 مقدمه     ..........................................................................2
        1-2 بیان مساله تحقیق   .............................................................3
         1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق   ............................................4
        1-4 اهداف تحقیق .....................................................................6
        1-5 چارچوب نظری تحقیق  ......................................................... 7
       1-6 فرضیه های تحقیق  ................................................................11
       1-7 قلمرو تحقیق      .................................................................. 12
       1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها   ....................................................... 13
       1-9 متغیرهای تحقیق:     .............................................................. 14
فصل دوم:ادبیات تحقیق    ......................................................... 15
       2-1 مقدمه    ............................................................................ 16
       2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی   ...............................................18
       2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی   .................................................. 21
       2-4 اجزا تعهد سازمانی   ........................................................... 23
       2-5 اهمیت تعهد سازمانی   ........................................................ 27

(یک)
 2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    ............................................... 28
      2-7 ابعاد تعهد سازمانی   .......................................................... 30
      2-8 دیدگاه‌های تعهد سازمانی   .................................................. 32
      2-9 مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی   ............................................ 34
      2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی   ................. 40
فصل سوم:روش شناسی تحقیق  ............................................... 42
      3-1 مقدمه    .............................................................................  43
      3-2 نوع تحقیق   ...............................................................  44
     3-3 جامعه آماری   ..............................................................  45
     3-4 حجم نمونه   ................................................................  46
     3-5 روش نمونه گیری   .......................................................  47
     3-6 شرح پرسشنامه   ..........................................................   48
     3-7 روایی پرسشنامه   ........................................................   49
     3-8 اعتبار( پایایی )پرسشنامه   .............................................   50
فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها) .......  53
     4-1 مقدمه  ......................................................................   54
     4-2 آمار توصیفی   ...........................................................    55
     4-3 فرضیه 1  .................................................................    59
     4-4 فرضیه2  ....................................................................     60
     4-5 فرضیه3   ...................................................................   61

(دو)
  4-6 فرضیه 4   ..................................................................  63
     4-7 فرضیه 5   ..................................................................   64
     4-8 فرضیه6   ..................................................................   67
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات  .............................  68 
     5-1 نتیجه گیری   ..............................................................   69
      5-2 پیشنهادات   ...............................................................  70
   منابع و مآخذ   ...................................................................... 72
   ضمائم  .............................................................................  71

 

چکیده:
این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف, کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده, که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری, پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای,پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی,شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t  برای نمونه های مستقل و روش ANOVA   ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن , جنسیت, سطح تحصیلات , وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

واژهای کلیدی:
 تعهد سازمانی –  ویژگیهای شخصی -  کارکنان

 

                   
1 ـ مقدمه :
    در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند, جهت بقا علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد, احتمال موفقیت , بقا و ارتقا سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند, قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری  روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.
تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو,2008,ص119). و یک ساختار چندبعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر,1990,ص14).
همچنین تعهد سازمانی را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد, به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است, این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته, بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باکارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند, که در این تحقیق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن می پردازیم .

 

منابع فارسی:
1).احمد پور, محمود و شائمی,علی(1379). رابطه تعهد و وجدان کاری با تعهد سازمانی, توسعه مدیریت,  شماره 11 و 12
2). استرون, حسین (1377).  تعهد سازمانی, مدیریت در آموزش و پرورش, دوره پنجم, شماره مسلسل 17
3).پازارگادی,مهرنوش و جهانگیر,فریدون(1385). تعهد سازمانی پرستاران وعمل مرتبط با آن,نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهیدبهشتی,شماره 54
4). حضوری, محمد جواد (1384). رابطه تعهد سازمانی با ویژگیهای اعضا هیات علمی دانشگاه پیام نور, فصلنامه دانشگاه پیام نور, سال سوم, شماره سوم , پائیز 1384
5). حمیدی‌, مهرزاد و کشتی‌ دار, محمد(1382). . بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های کشور,نشریه حرکت, شماره15
  6). خواجه نوری ,بیژن (1386) بررسی عوامل مؤثر بر نگرش نقش جنسیتی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آباده. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان, جلد بیست و هشتم , شماره 7 
7).  خوی نژاد,غلامرضا(1385).روشهای تحقیق درعلوم تربیتی,چاپ سوم ,تهران,انتشارات سمت
8).رحمان سرشت,حسن و فیاضی,مرجان(1387). رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد وعملکرد کارکنان, پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی "ویژه مدیریت",سال هشتم, شماره 29
9). رنجبریان, بهرام(1375). . تعهد سازمانی, مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان, سال دهم, شماره 1 و 2
10). زکی, محمد علی(1383).بررسی تأثیر ابعاد رضایت شغلی بر تعهد سازمانی معلمان دبیرستانهای شهر اصفهان, مجله مصباح ,سال سیزدهم, شماره 51
11). ساروقی, احمد(1375).تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت,فصلنامه مدیریت دولتی, شماره 35
12). سکاران,اوما(1384). روشهای تحقیق درمدیریت صائبی,محمدوشیرازی,محمود (مترجم).چاپ سوم ,انتشارات موسسه عالی آموزش وتحقیق مدیریت وبرنامه ریزی
13). طالبان, محمد رضا(1381). تأملی بر مطالعات و تحقیقات مربوط به تعهد سازمانی در ایران و جهان , نامه پژوهش, شماره 4
14). طالب پور,مهدی و امامی,فرشاد (1385). بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مردآموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد, تحقیق در علوم ورزشی,شماره دوازدهم
15). طبرسا, غلامعلی و  جمالی نظری, آرزو(1387). اثرات جنسیت بر الگوهای مدیریت منابع انسانی ,ماهنامه تدبیر , سال نوزدهم  ,شماره 196  
16). عریضی,حمید رضا(1382). تعهد سازمانی, دلبستگی شغلی و تعارض نقش در بین معلمان زن و مرد استان اصفهان,فصلنامه آموزه, شماره پیاپی 17
17). فرهنگی,علی اکبر و حسین‌زاده, علی(1384). دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی, ماهنامه تدبیر,شماره157
18).کردستانی,غلامرضا(1387).اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی. فصلنامه حسابرس, شماره پیاپی41
‍19).مرتضوی,سعید و مهربان ,حمید(1383). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران,پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی,سال چهارم , شماره 16
20). مشبکی,اصغر(1376).رابطه تعهد و وجدان کاری با تحول اداری,نامه تحقیق,شماره 5
21) نیلی, مسعود و نفیسی, شهاب(1384) تخمین سرمایه انسانی بر مبنای متوسط سالهای تحصیل نیروی کار برای ایران(1345-1379).فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران,سال هفتم,شماره 25

 

منابع لاتین

    1). Abraham, R.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organizational Development Journal, Vol.18,Issue .4.
    2).  Allen,N.j.& Meyer,J.P.(1990). The Measurement & Antecedents of Affective,Continuance and Normative Cimmitment to the organizayion. Jornal of Occapational Psychology,Vol.63,
    3). Allen, N. J  & Meyer ,J. P.(1996). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity. Journal Of Vocational Behavior,Vol.49
    4). Becker, H. S. (1960). Notes on The Concept of Commitment.
American Journal of Sociology,Vol.66,No,1
    5).  Boles, J & Madupalli, R & Rutherford, B & Wood, J. A.  (2007).  The Relationship of Fcets of Salesperson Job Satisfaction With Affective Organizational Commitment.Journal of Business & Industrial Marketing ,Vol. 22, No.5
    6). Chan, Sow Hup.(2006). Organizational identification and commitment of members of a human development organization. Journal of Management Development, Vol. 25 No.3
    7). Demiray, E & Curabay,S.(2008). Organizational Commitment of Anadolu University Open Education Faculty Students. International Journal of Social Sciences, Vol. 3, Issue 2
    8). Edwin J, Boezeman, Ellemers, (2008). .Pride and Respect in Volunteers’ Organizational Commitment.European Journal of Social Psychology, Vol. 38 Issue 1
    9). Elizur, D & Koslowsky, M. (2001). Values and Organizational Commitment. International. Journal of Manpower, Vol. 22 No. 7
    10). Hawkins, W.D.(1998). Predictors of Affective Organizational Commitment Among High School Principals, Virginia Polytechnic Institute and State University, Unpublished Doctoral Dissertation
    11).  Glisson, C& Durick, M. (1988). Predictors of Job Satisfaction and Organizational Commitment in Human Services Organizations. Administrative Science Quarterly, Vol.33, Issue.1
    12). Griffin, M & Hepburn, J. (2005). Side-Bets and Reciprocity as Determinants of Organizational Commitment Among Correctional
Officers. Journal of Criminal Justice,Vol.33,Issue
    13). Joiner. T. A & Bakalis ,S.(2006).The Antecedents of Organizational  Commitment: The Case of Australian Casual Academics . International Journal of Educational Management
Vol. 20, No. 6
    14).Kwon, I.G& Banks, D.W. (2004).Factors Related to The Organizational and Professional Commitment of Internal Auditors. Managerial Auditing Journal, Vol. 19, No.5
    15). Lambert, E& Barton ,S& Hogan, N& (1999)& The Missing Link Between Job Satisfaction and Correctional Staff Behavior: The Issue of Organizational Commitment. American Journal of Criminal Justice, Volume: 24, N    o.1
    16). Lambert, E. & Hogan, N & Griffin, M.(2007). The Impact of Distributive and Procedural Justice on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment. Journal of Criminal JusticeVol: 35, Issue: 6
    17).  Liou, Shwu-Ru.(2008). An Analysis of the Concept of Organizational Commitment .Nursing Forum, Vol. 43 Issue 3
    18).  Lok,P. & Crawford,J. (1999).the Relationship Between Commitment and Organizational Culture, Subـculture, Leadership Style and Job Satisfection in Organizational Change and Development. Leadership Style and Development Journal, Vol. 20 , Isswe 7.
    19).  Loscocco, K. A. (1990). Reactions to Blue-collar Work: A Comparison of Women and Men. Work and Occupations,Vol. 17
    20).  Madsen, S.R& Miller, D& John, C.R. (2005)..Readiness for Organizational Change: Do Organizational Commitment and Social Relationships in The Workplace Make a Difference?. Human Resource Development Quarterly, Vol. 16, No.2
     21). Mathieu, J.E& Zajac, D.M. (1990.(A Review and Meta-Analysis of The Antecedents, Correlates and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin, Vol.108
    22). Meyer, J.P & Herscovitch, L.(2001). Commitment in The Workplace: Toward a General Model. Human Resource Management Review, Vol.11, Issue. 3
    23).Mottaz, C.J. (1988). Determinants of organizational commitment. Human Relations, Vol. 41, No.6,
    24).Mowday, R.T& Steers, R.M& Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior. Volume.14
    25).  Mowday, R.T& Porter, L& Steers, R.M. (1982). Employ Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Obsenteeism and Turnover.New York: AcademicPress, Book ISBN: 0125093705
    26). Pala, F & Eker, S & Eker, M. Is, G. (2008). The Effects of Demographic Characteristics on Organizational Commitment and  Job Satisfaction: An Emprical Study on Turkish  Health Care Staff. The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol. 10
    27). Rebecca, Abraham.(1997). The Relationship of Vertical and Horizontal Individualism and Collectivism to Intrapreneurship and Organizational Commitment. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 18,No.4
    28).Somers,M.j.(1995).Organizational Commitment,Turn- Over & Absenteesm: an Examination of Direct  & Interaction Effects. Jornal of Organizational Behavior,Vol.16.
    29). Yousef, D.A. (2001). Islamic Work Ethic – A Moderator Between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context. Personnel Review, Vol. 30, No.2

   30).Vakola, Maria&  Nikolaou, Ioannis (2005). Attutudes towards organizational change ,What is the role of employes stress and commitment?.Employ Relations Vol. 27 , Isswe 2.
    31).Van Maanen, J. (1972). Pledging the Police: a Study of Selected Aspects of Recruit Socialization in A Large, Urban Police Department. University of California, Irvine, CA& Unpublished Doctoral Dissertation
    32). Varona, F. (1996). Relationship Between Communication Satisfaction and Organizational Commitment in Three Guatemalan Organizations. Journal of Business Communication, Vol. 33, No.2.
    33).Yoon, J. & Thye, S. R. (2002). A Dual process Model of Organizational Commitment. Work and Occupations, Vol. 29, No. 1
    34).Zangaro, G. A. (2001). Organizational Commitment: A Concept Analysis. Nursing Forum,vol .36 ,NO .2

لینک کمکی