فایل word بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی دارای 136 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و شناسایی عوامل موثر در صادرات مواد غذایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:
صاحبنظران بازاریابی صادراتی عقیده دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی برای شرکت ها در بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی انجام گرفته است. در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد صادراتی و انواع مدل های عملکرد صادراتی بررسی شد و از مدلی برای شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده گردید که این مدل بیان می دارد که انداز? شرکت, تجربه صادراتی, محرک های صادراتی, مشکلات صادراتی, مزیت رقابتی, تعهد صادراتی, محصول, قیمت, تبلیغات و کانال های توزیع, عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند.
در تحقیق حاضر, از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته شود.
یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر, به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی مطرح هستند, براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر می باشد.
1- محرکهای صادراتی 2- کانال های توزیع 3- مشکلات صادراتی 4- تجربه صادراتی 5- تعهد صادراتی 6- محصول 7- تبلیغات 8- انداز? شرکت 9- قیمت 10- مزیت رقابتی
در پایان این پژوهش, پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه گردیده است.

 

فهرست مطالب
فصل اول      کلیات تحقیق

1-1 مقدمه                                 2
1-2 مسأله تحقیق                            2
1-3 تشریح و بیان موضوع                        3
1-4 ضرورت انجام تحقیق                        6
1-5 فرضیه های تحقیق                            6
1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق                    6
1-7 نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق                    7
1-8 روش انجام تحقیق                            7
1-9 روش گردآوری اطلاعات                         7
1-10 قلمرو تحقیق                            7
1-11 جامعه آماری                            7
1-12 روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها    8
1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق                8
1-14 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                 8

فصل دوم     بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه                                 11
2-2 بین المللی شدن                                   12
2-3 روش های ورود به بازار بین الملل                    14
        2-3-1 صادرات                                         14
        2-3-2 همکاری مشترک                                16
       2-3-3 سرمایه گذاری مستقیم                           17
2-4 ماهیت بازاریابی بین الملل                        18
2-5 بازاریابی صادراتی                            18
        2-5-1 تعاریف بازار یابی صادراتی                           18
پنج
      2-5-2 آمیخته بازاریابی صادراتی                               19
      2-5-3 تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی                            21
 2-6 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                      21
      2-6-1 مدل بالدوف, کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک              21
     2-6-2 مدل ابی واسلتر                                  25
     2-6-3 مدل اکاس وجولیان                                  28
     2-6-4 مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی                      29
     2-6-5 مدل کالنتون,کیم, اچمیدت و کاوسیگل                     30
     2-6-6 مدل لئونیدو, کتسیکس وسامی                         33
     2-6-7 مدل هاهتی, مدوپا, یاواس و باباکاس                         34
     2-7 شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی          36
       2-7-1 معیارهای عملکرد صادراتی                                      37
       2-7-2 عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                   37
       2-7-2-1 عوامل قابل کنترل – درونی                                  40
       2-7-2-2 عوامل غیر قابل کنترل – درونی                                    41
        2-7-2-3 عوامل غیر قابل کنترل – خارجی                                    42
      2-8 مدل مفهومی پایان نامه                                  42
2-8-1 استراتژی بازاریابی صادراتی                        42
2-8-1-1 استراتژی محصول صادراتی                              43
      2-8-1-2 استراتژی قیمت گذاری صادراتی                                43
2-8-1-3 استراتژی کانال صادراتی                             43
      2-8-1-4استراتژی ترفیعات صادراتی                                                    44
      2-8-2 ویژگی های عینی شرکت                             44
2-8-2-1 اندازه شرکت                                     44
2-8-2-2 تجربه صادراتی                                   44
2-8-3 متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات                    45
2-8-3-1محرک صادراتی                                          45
2-8-3-2 مشکلات صادراتی                                  45
      2-8-3-3 مزیت های رقابتی                                                  45
      2-8-4 تعهد صادراتی                                 45
                2-8-5 مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی                                   47
شش   
 
    2-8-5-1 شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی                      47
    2-8-5-2 انتخاب ابعاد عملکرد                                                  48
                2-9 صنعت مواد غذایی                                48
    2-9-1 نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور                         48
              2-9-2 صادرات صنایع غذایی                            49
    2-9-2-1 اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                49
    2-9-2-2 آمار و ارقام صادرات مواد غذایی                                               50
              2-10 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                           53
    2-10-1 تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور                                  53
    2-10-2 سایر تحقیقات انجام گرفته                         53
فصل سوم      روش تحقیق                   
               3-1 مقدمه                                                56        3-2 روش تحقیق                                                      56
             3-2-1 نقش تحلیل رگرسیون درتحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی                  57
  3-2-2 مدل یابی معادلات ساختاری                                     57
 3-2-2-1 تحلیل مسیر و مدل پیش بینی                                    57
  3-2-2-2 نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری                      58          3-2-3 تحلیل عاملی تأییدی                                  65
             3-3 متغیرهای تحقیق                                      65
             3-4 روش های گردآوری اطلاعات                                     65
             3-4-1 پایانی ابزار اندازه گیری                                                68
            3-4-2 روایی ابزار اندازه گیری                                        69
3-4-2-1 تحلیل عاملی تأییدی                                  70
3-4-2-2 برازش مدل اندازه گیری                             70
3-5 جامعه و نمونه آماری                                  71
3-5-1 جامعه آماری                                     71
3-5-2 فلمرو مکانی                                     71
3-5-3  قلمرو زمانی                                     71
3-5-4 نمونه آماری                                     71
3-6 شیوه تحلیل داده ها                                           72

هفت
فصل چهارم     تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه                                               74
4-2 یافته های توصیفی                                    74
4-3 ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق                            77
4-4 فرضیه های تحقیق                                    79

فصل پنجم     نتایج و پیشنهادات
   
5-1 مقدمه                                        89
5-2 بررسی نتایج تحقیق                                        89
5-2-1 شناسایی عوامل تعیین کننده                                89
5-2-2 سنجش عوامل تعیین کننده                                90
           5-3 ارائه پیشنهادات                                90
5-3-1 پیشنهادات اجرایی و کاربردی                               90
5-3-2 محدودیت های تحقیق                                    92
5-3-3 پیشنهادات برای تحقیقات آینده                                 92

منابع و مآخذ                                    94
پیوست                                       100
هشت
فهرست جدول ها
جدول 2-1- جایگاه صنایع غذایی درکل صنعت کشور طی دوره زمانی 83-1379          49
جدول 2-2- آمار صادرات کالاهای صنایع غذایی در سالهای 84-1383                  50
جدول 2-3- صادرات زیرگروه های عمده بیسکویت و شکلات                        51
جدول 2-4- صادارت زیر گروه های عمده میوه های تازه و سبزیها                    51
جدول 2-5- صادرات زیر گروه های فرآورده های دریایی                                52
جدول 2-6- صادرات زیرگروه های عمده خشکبار                                     53
جدول 2-7- صادرات گروه های عمده بخش صنعت مواد غذایی                                    53
جدول 3-1- متغیرهای تحقیق                                         65
جدول 3-2- ضرایب پایانی کل آزمون و خرده مقیاس های آن                               69
جدول 3-3- برازندگی مدل اندازه گیری                                    71
جدول 4-1- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند                                          74
جدول 4-2- توزیع فراوانی ودرصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی          75
جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد سالهای در گیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه                                              76
جدول 4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق با متغیر وابسته                         77
جدول 4-5- بررسی میزان ارتباط اندازه شرکت با عملکرد صادراتی                               79
جدول 4-6- بررسی میزان ارتباط تجربه صادراتی با عملکرد صادراتی                            80
جدول 4-7- بررسی میزان ارتباط محرک های صادراتی با عملکرد صادراتی                       80
نه
جدول 4-8- بررسی میزان ارتباط مشکلات صادراتی با عملکرد صادراتی                       81
جدول 4-9- بررسی میزان ارتباط مزیتهای رقابتی با عملکرد صادراتی                 82
جدول 4-10- بررسی میزان ارتباط تعهد صادراتی با عملکرد صادراتی                     82
جدول 4-11- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 83
جدول 4-12- بررسی میزان ارتباط استراتژی تطابق محصول با عملکردصادراتی                 84
جدول 4-13- بررسی میزان ارتباط استفاده از کانال صادرات مستقیم با عملکرد صادراتی      84
جدول 4-14- بررسی میزان ارتباط استفاده از هزینه های تبلیغات خارجی با عملکرد صادراتی    85
جدول 4-15- برازندگی مدل اندازه گیری                                                           87

ده
فهرست شکل ها
شکل 2-1- عوامل توضیح دهنده بین المللی شدن                                                     14
شکل 2-2- مدل کلی آمیخته بازاریابی صادراتی                                           20
شکل 2-3- پیش بینی کننده های پیشنهادی عملکرد صادراتی                              22
شکل 2-4- مدل ابی واسلتر درباره عملکرد صادراتی                                                27
شکل 2-5- چارچوب مفهومی اکاس و جولیاس برای عملکرد صادراتی                                 28
شکل 2-6- چارچوب مفهومی یکپارچه استراتژی جهانی                                                30
شکل 2-7- چارچوب مفهومی کالنتون, کیم, اچمیدت و کاوسیگل                                     31
شکل 2-8- مدل لئونیدو, کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی               35
شکل 2-9- مدل تحقیق هاهتی, مدوپا, یاواس و باباکاس                                                 36
شکل 2-10- طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته                                                           39
شکل 2-11- مدل مفهومی پایان نامه                                                          46
شکل 4-1- درصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند 75
شکل 4-2- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی              76
شکل 4-3- درصد فراوانی تعداد سالهای درگیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه      77
شکل 4-4- مدل مفهومی (مدل درونداد)                                           78
شکل 4-5- مدل مفهومی (مدل برونداد)                                                  86

 

1-1.    مقدمه
در این فصل به کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع,فرضیه های اساسی, ضرورت و اهمیت انجام تحقیق, جامعه آماری, نمونه گیری و روشهای تحلیل پرداخته خواهد شد.

 

1-2.    مسأله تحقیق
به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی, عملکرد صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی , صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایرا ن بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت, صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدی  صادرات را از لحاظ ارزش طی سال 84 به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکرد صادراتی موثر است. دراین تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد

 

منابع و ماخذ

1.    کلانتری,  خلیل. (1382). پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: نشر نگاه.
2.    منصورفر, کریم. (1385). روش های پیشرفته آماری همراه با نرم افزارهای آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3.    هومن, حیدر علی. (1384). مدل یابی معادلات ساختاری. تهران: انتشارات سمت.
4.    نادری؛ عزت الله؛ سیف نراقی, مریم. (1381). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
5.    روستا, احمد؛ ونوس, داور؛ ابراهیمی,  عبدالحمید. (1383). مدیریت بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.
6.    سرمد, زهره؛ بازرگان, عباس؛ حجازی, الهه. (1384). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
7.    مرکز آمار ایران. (سال های 1383-1379). نتایج آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر. تهران: مرکز آمار ایران.
8.    کرلینجر, فرد؛ پدهازر, الازار. (1384). رگرسیون چند متغیری در علوم رفتاری. (حسن سرایی, مترجم) تهران: انتشارات سمت.
9.    سلامی, علیرضا. (1385). شناسایی و رتبه بندی مشکلات و موانع صادرات خودرو بر مبنای مدل الماس رقابت ملی پورتر. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
10.    صادقی, امیر. (1383). بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
11.    Albaum, G., Strandskov, J.and Duerr, E.(1998). International marketing and export management. Third edition. Addison wesly Longman.
12.    Jean – Pierre, J.and Hennessy, H.D.(1998). Global marketing strategis. Fourth edition. Houghton mifelin.
13.    Keegn, W.J.and Greenm, M.S. (2000). Global marketing. Second edition. Prentice – Hall.
14.    Aaby, N.F. and Slater. S.F. (1989). Managerial influences on export performance: a reviw of  the empirical literature 1978-88. International Marketing review. Vol 6 No 4. pp 53-68.
15.    Balabanis, G. , Theodosiou, M.and Katsikea, E.S. (2004). Guest editorial Export maketing: developments and a research agenda. International Marketing Review. Vol 21 No 4/5. pp 353-377.
16.    Baldauf, A.,Cravens, D.W. and Wagner, U. (2000). Examining determinants of export performance in small open economies. Journal of World Business. Vol 35 No 1. pp 61-79.
17.    Barney, J. (1991). Firm resourcis and sustained competitive advantage. Journal of Management. Vol 17. March. pp  99-120.
18.    Beamish, P.W., Craig, R. and Mclellan, K.(1993). The performance characteristics of Canadian versus UK exporters in small and medium sized firms. Management International Review. Vol 33 No 2. pp 21-37.
19.    Bilkey, W.J. (1978).  An ateempted integtation of literature on the export behavior of firms. Journal of International Business Studies, Vol 9. Spring / Summer. Pp 33-46.
20.    Biurgeois, L.J. (1980). Strategy and environment: A conceptual integration. Academy of  Management Review. Vol 5. pp 25-39.
21.    Calantone, R.J. Kim, D., Schmidr, J.B. and Cavusgil, S.T. (2006). The influence of internal and external firm factors on international product adaptation strategy and export performance: A three – country comparison. Journal of BusinessResearch. Vol 59. pp 176-185.
22.    Cavusgil, S.T. (1984). Differences among exporting firms based on their degree of internationalization. Journal of Business Research. Vol 12 No. pp 195-208.
23.    Cavusgil, S.T. and Naor, J. (1987). Firm and management characteristics as discriminators of export marketing activity. Journal of Business Research. Vol 15 No 3. pp 21-35.
24.    Cavusgil, S.T. and Zou, S. (1994). Marketing strategy – performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of  Marketing, Vol 58. January .pp 1-21.
25.    Chetty, S.K. and Hamilton, R.T, (1993). Firm – level determinates of export performance: Ameta – analysis. International Marketing Reviw. Vol 10 No 3. pp 26-34.
26.    Christensen, C.H., Da Rocha, A. and Gertner, R.K. (1987). Empirical investigation  of  the factors in fluencing exporting success of Brazilian firms. Jour,al of International Business Studies. Vol 19. Fall. pp 61-77.
27.    Collis, D.J. (1991). Aresource – based analysis of global competition: the  bearings industry. Strategic  Management Journal. Vol 12. pp 49-68.
28.    Czinkota, M.R. and Johnston, W.J. (1983). Exporting: does sales volume a difference?. Journal Business Studies. Vol 14. Spring / summer. pp 47-53.
29.    Dominquez, L.V. and Sequeira, C.G. (1993). Determinants of LDC exporters" performance: a cross – national study. Journal of International Business Studies. Vol 24. first quarter. pp 19-40.
30.    Douglas, S. and Dubios, B. (1977). Looking at the cultural environment for International marketing opportunities. Columbia Journal of World Business, Winter. pp 90-102.
31.    Geminden, H.G.(1991). Success factors of export marketing: a meta – analytic critique of the empirical studies. New perspectives on International Marketing. Routledge. London. pp 33-62.
32.    Grant, R.M. (1996). Toward a knowledge – based theory of the firm. Strategic Management Journal. Vol 17. pp 93-107.
33.    Grant, R.M. (1996). Prospering in dynamically – competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization Science. Vol 7 No 4. pp 375-387.
34.    Haahti, A., Madupu, V., Yavas, U. and Babakus, E. (2005). Coopreative strategy, knowledge intensity and export performance of small and medium sized enterproses. Journal of world Business. Vol 40. pp 124-138.
35.     Holzmuller, H.H. and Kasper, H. (1991). On atheory of export performance: personal and organizational determinats of export trade activities obserred in small and ,edium sized firms. Management International Review. Vol 31. pp 45-70.
36.    Jackson, G.I. (1981). Export form the importer"s viewpoint. European Journal of Marketing. Vol 15. pp 3-25.
37.    Johanson, J. nad Vahlne, J. (1981). The mechanism of internationalization. International Marketing Review. Vol 7 No 4. pp 11-24.
38.    kicker, M.P. (1975). Export – oriented product adaptation – its pattern and problems. Management International Review. Vol 6. pp 61-70.
39.    Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Ioannidis, C. (1996). Determinants of export permance in a European Context. European Journal of Marketing, Vol 30 No 6. pp6-35.
40.    Kaunak, E. and Kuan, W.K. (1993). Encironment, strategy, structure, and performance in the context of export activity: an empirical study of Taiqane manufacturing firms. Journal of Business Research. Vol 27. pp 33-49.
41.    Kaunak, E. and Kothari, V. (1984). Export behavior of  small manufacturers: a comparative study of American and Canadian firms. European Management Journal. Vol 2. Summer. pp 7-41.
42.    Kirpalani, V. and Macintosh, N, (1980). International marketing efficiency of technology – oriented small firms. Journal of International Business studies. Vol 11. Winter. pp 81-90.
43.    Jani, S.C. and Tucher, L.R. (1995). The influence of culture of culture on strategic constructs in the process of globalization: An empirical study of North American and Japanese MNCs. International Business Reviw. Vol 4 No 1. pp 19-37.
44.    Lee, C. and grffith, D.A. (2004). The marketing streting, strategy – performance relationship on an export – driven developing economy. International Marketing Review. Vol 21 No 3. pp 321-334.
45.    Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S. and piercy, N.F. (1998). Identi fying managerial influences on exporting: past research and future directions. Journal of International Marketing. Vol 6 No 2. pp 74-102.
46.    Leonidou, L.C.. Katsikeas, C.S. and Samiee, S. (2002). Marketing strategy determinants of export performance: a meta – analysis. Journal of Business Research, Vol 55. pp 51-67.
47.    Louter, P.J., Quwerkwek, C. and Bakker, B.A. (1991). An inquiry into successful exporting, European Journal of Marketinig Vol 25 No 6. pp 7-23.
48.    Madsen, T.K, (1989). Succcessful export marketing management: Some empirical evidence. International Marketing Review. Vol 6 No 4. pp 41-57.
49.    Menguc B. (1997). Product adaptation practices in the context of export of export activity: an empirical study of Turkish manufacturing firms. Journal of European Marketing.  Vol 6 No 2. pp 25-56.
50.    Morgan, N.A,, Kaleka, A. and Katsikeas, C.S. (2004). Ahtecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical ssessment. Journal of Marketing. Vol 68 No 1. pp 90-108.
51.    Michell, P. (1979). Infrastructure and international marketing effectiveness. Columbia Journal of World of World Business. Spring. pp 91-101.
52.    O"Cass. A. and Julian, C. (2003). Examining and environmental influences on export marketing mix strategy and export performance of Australian exporters. European Journal of Marketing. Vol 37 No 314. pp 366-384.
53.    piercy, N. (1981). British export market selection and pricing. Industrial Marketing Management. Vol 10. pp 87-97.
54.    Shoham. A. (1998). Export performance: A Conceptualization and empirical assessment. Journal of International Marketing. Vol 6 No 3. pp 59-81.
55.    Stump, R.L., Athaide, G.A. and Axinn, C.N. (1998). The contingent effect of the dimensions of export commitment on export financial performance: an empirical examination. Journal of Global Marketing. Vol 12 No 1. pp 7-25.
56.    Styles, C. and Ambler, T. (1994). Successful export practice: The UK experience. International Marketing Review. Vol 11 No 6. pp 23-47.
57.    Ursic, M.L. and Czinkota, M.R. (1984). An experience curve explanation of expansion. Journal of Business Research. Vol 12 No 2. pp 159-168.
58.    Walters, P.G.P. and Samiee, S. (1990). A model for assessing performance in small US exporting firm. Entrepreneurship Theory and  practice. Winter. pp 33-50.
59.    Walters, P.G.P. (1993). Patterns of formal planning and performance in US exporting firms. Management International Review. Vol 33 No 1. pp 73-63.
60.    Zou, S. and Covusgil, S.T. (1996). Global strategy: review and integrated conceptual framework. European Journal of Marketing. Vol 30 No 1. pp 52-69.
61.    Zou, S. and Stan, S. (1998). The determinants of export performance: a review of  the empirical literature between 1987 and 1997. International Marketing Review. Vol 15 No 5. pp 333-356.

لینک کمکی