فایل word بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود در بورس تهران دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ارتباط بین قیمت سهام و سود در بورس تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

   
فهرست مطالب
1-1- مقدمه:    - 7 -
2-1- تعریف موضوع:    - 8 -
3-1- اهمیت تحقیق :    - 9 -
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :    - 9 -
5-1- سوابق مربوط :    - 10 -
6-1- فرضـیات تحقیق :    - 10 -
7-1- قلمرو مکانی تحقیق :    - 11 -
8-1- قلمرو زمانی تحقیق :    - 11 -
9-1- روش تحقیق :    - 11 -
10-1- سـاختار تحقیق :    - 11 -
فصل دوم    - 12 -
1-2- مقدمه :    - 12 -
2-2- کلیات :    - 13 -
3-2- بازار سرمایه در ایران :    - 14 -
4-2-  مزایای وجود بورس اوراق بهادار :    - 15 -
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات حسابداری :    - 16 -
6-2- استفاده کنندگان گزارشهای مالی :    - 17 -
7-2- هدفهای گزارشگری مالی :    - 17 -
8-2- انتخاب نظریه سود :    - 19 -
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود :    - 20 -
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود :    - 21 -
11-2 سود تحققی و غیر تحققی :    - 22 -
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران :    - 26 -
14-2- تحلیل سود شامل دو قسمت است :    - 29 -
16- 2- قیمت ها و سودها :    - 30 -
17-2- ویژگی های بازار حقیقی و کامل :    - 31 -
جدول 3 – توزیع تغییرات سود واقعی به ازای هر دلار قیمت    - 34 -
نمودار 5 ساله    - 35 -
نتایج :    - 35 -
فصل سوم    - 39 -
1-3-  مقدمه    - 39 -
2-3- انواع روشهای تحقیق    - 40 -
4-3- مراحل پژوهشی علمی در تحقیق    - 41 -
3- تجزیه و تحلیل داده ها :    - 42 -
6-3- تئوری فرضیه تحقیق :    - 44 -
7-3- جامعه آماری    - 45 -
8- 3-  نمونه و نمونه گیری    - 45 -
10-3- آماره تست فرضیات    - 49 -
12-3- محاسبه ضریب خط رگرسیون :    - 50 -
فصل چهارم    - 52 -
1-4- مقدمه    - 52 -
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها :    - 52 -
3-4- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص :    - 55 -
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط رگرسیون :    - 55 -
فصل پنجم    - 67 -
1-5  خلاصه تحقیق :    - 67 -
2-5 ارزیابی نتایج آزمون فرض :    - 68 -
3-5  محدودیت های تحقیق :    - 68 -
4-5 پیشنهادات :    - 69 -
5- 5 توصیه برای تحقیقات آتی    - 70 -

 

1-1- مقدمه:
تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب  صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم , با توجه به نیازها یی بوده  که  در جریان تغییر شکل این اقتصادها  پدید  آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها , به صورت اولیه , در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی  این ساختارها را ایجاد کرده مسیری  است که اقتصادهای  توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز, آن را پیموده اند.
بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری  برای خرید  و فروش انواع  سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .
ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس , سرمایه  گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند , به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:
سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی, به چه میزان , و به چه نحوی خواهد بود, به عبارت دیگر, سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد
در زمان فروش ســهام  خریداری شده , حاصل ازفروش آن  چه خواهد بود ؟ سود سهام , توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام, فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی , توزیع به شکل نقدی  , غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری  تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام  , قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .
در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده  در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران  و همچنین روابط  بین  سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.     


2-1- تعریف موضوع:
از نظر تئوریک ارتباط  بین سود و قیمت سهام امری  بدیهی می باشد و سرمایه گذاران  به صورتی  آشکار سود مورد گزارش شرکتها را مورد توجه  قرار می دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد که سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران کمک میکند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی کنند.
گاهی برخی از شرکتها که سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می کنند ,که موجب  افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .
یکی از فرضیات کلی بیانیه حسابداری سال 1960,این است که گزارشات حسـابداری , تـنها منبع اطلاعاتی شرکتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات , تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند , لذا مدیران میتوانند با انتخاب یک رویه خاص , گزارشهای دلخواه خود را ارائه کرده و لذا بازار را گمراه کنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود , باعث شوند, ارزش سهام شرکت , بیش از واقع ارزیابی گردد . این فرض که گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری  گردید . چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل  محاسبه  می باشد , لذا  به  تنهایی  برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تکیه کرد.
جهت بـررسی وجود ارتباط بین سـود سـهام و قیمت سـهام شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه میزان توجه سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام این تحقیق نمودم
بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است که مشخص شود که آیا درارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر.بعبارت دیگربحث اساسی این است که آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عکس,کاهش آن,منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد ؟


3-1- اهمیت تحقیق :
اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد که مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :
از دیـدگـاه شرکتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکتهای سهامی عام : شرکتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود , اعتبار شرکت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر,شرکتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می کنند.
از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینکه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شرکت هستند .
سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اینکه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد می باشــد این گـونه تـحـقـیـقـات در فعالتر کردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رسانی موثر می باشد.
به عنوان یک تحقیق نسـبتا جدیدی برای استـفاده دانشـجویان و سـرمایه گذاران : به علت آنکه این گونه منابع در داخل تقریبا کم می بـاشند جمع آوری و نوشتن این گونه موضوعات برای دانشجویان و استفاده سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد .
 

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :
وجود بازار بورس یکی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شرکتها ,هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راکد مـانـدن احتمالی سرمایه های کـوچـک و کـسب درامـد برای عموم  سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یکی ازراههای این افزایش,کسب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یکی از شقوق بازده , سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یکی ازدلایل اصلی خرید اوراق بهادار کسب سود می بـاشد . یـکـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع, شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است , بطور آشکـاراهـمـیـت قابل توجهی دارد. چنانچه تغییر در قیمت سهام,فراهم کننده شواهدی درباره فوائد سود باشد, پس واضح است که تغییر بیشتر , متضمن فوائد بیشتر خواهد بود , لذا میزان فایده سود را میتوان از براورد ارتباط ما بین بازده سهام (قیمت) وسود استنتاج کرد . اگر سود, پیش بینی بـازده سـهام را تسهیل نماید , حوزه ارتباط سود-بازده واقعی می تواند معیار با اهمیتی از فوائد سود باشد .
برای تعیین میزان و نوع ارتباط سودهر سهم  (EPS) وسود نقدی هر سهم (DPS)با ارزش و قیمت اوراق بهادار, همچنین میزان توجه سرمایه گذاران به سـود و همـچـنین آشنایی بیشتر با بورس و ویژگیهای آن و ارائه کمکی ناچیز در شناساندن آن به دیگران , موضوع کـنونی را بــه عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیدم . در صورت وجود چنین ارتباطی , میتـوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها , و در نتیجه پیش بینی رفتار قیمت سهام آنها , اقدام به خرید و یا فروش سهام آنها نمود . به عبارت دیگر , پیش بینی می گردد که در نتیجه وجود ارتـبـاط بـیـن قیمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ,می توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف این پژوهش , تحقیق در زمینه رابطه سود و قیمت سهام می باشد .


5-1- سوابق مربوط :
در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و تعیین محتوای اطلاعاتی سـود حسـابـداری  , تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که خـلاصـه ای از آنـها در فـصـل دوم ارائه گردیده است .

6-1- فرضـیات تحقیق :
فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد :
" تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود , وابستگی و ارتباط دارد"....

 

منابع و ماخذ:

مدیریت مالی ؛ دکتر ایرج نوروش

بررسی رابطه سود وقیمت ؛ ماکوئی , پایان نامه کارشناسی ارشد

رابطه سود حسابداری و قیمت سهام ؛

بورس , سهام , نحوه قیمت گذاری سهام ؛ موسسه حسابرسی  دایارایان  به  اهتمام دکتر غلامحسین دوانی

آمار دراقتصاد و بازرگانی ؛ دکتر محمد نوفرستی

آمار و کاربرد آن در مدیریت ؛ دکتر ناصحی فر

مفاهیم اولیه بورس به زبان ساده ؛ فراهانی فرد , رضا صبری

www.iranbourse.com

www.tse.ir

www.tsesc.com

لینک کمکی