فایل word بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام دارای 77 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریان های نقدی بر بازده سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق
a.    مقدمه (بیان مسأله)    1
b.    ضرورت         2
c.    اهمیت موضوع     2
d.    سوال اصلی     3
e.    فرضیات        4
f.    قلمرو        5
g.    کلید واژه های اصلی     5
فصل دوم : ادبیات نظری
2-1) مروری بر ادبیات نظری     6
3-1) تاریخچه پیدایش صورتهای جریان نقدی    7
4-1) مفاهیم و تعاریف وجوه نقد    8
5-1) مزایای صورت جریانهای نقدی    9
6-1) ماهیت صورت جریانهای نقدی    10
7-1) تجزیه و تحلیل صورتهای مالی     12
8-1) ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی     13
9-1) نسبتهای مالی     13
1-9-1- نسبتهای نقدینگی     14
2-9-1- نسبتهای فعالیت    14
3-9-1- نسبتهای اهرمی    15
4-9-1- نسبتهای سود آوری    15
تعریف نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریانهای نقدی     16
        1-10-1- الف) نسبتهای توانایی پرداخت و ایجاد نقدینگی    16
         2-10-1 – ب) کیفیت سود     17
         3-10-1- ج) مخارج سرمایه ای     20
11-1 – نظریه تمرکز اطلاعاتی    24
12-1- محتوای اطلاعات در سطح دستوری    24
13-1- افزایش اطلاعاتی    25
     1-13-1- الف) اطلاعات مکمل     26
     2-13-1- ب) اطلاعات موازی     26
     3-13-1- اطلاعات بی اثر    27
بخش دوم:
1-2) پیشینه تحقیق     28
فصل سوم : روش تحقیق
1- جامعه آماری     36
2) نمونه آماری    37
3) اطلاعات مورد نیاز     38
          1-3-1- الف) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی سنتی    38
      2-3-1- ب) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه نسبتهای مالی صورت جریان های نقدی    38
       3-3-1- ج) اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بازده سهام شرکت    38
تجزیه و تحلیل فرضیه ها    40
اندازه گیری متغیرها    41
روش آماری    45
فصل چهارم : یافته های تحقیق
تحلیل آماری    47
تحلیل و بررسی فرضیات    53
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه تحقیق     60
خلاصه و نتیجه تحقیق    61
محدودیتهای تعمیم نتایج تحقیقات    63
پیشنهادات    64
فصل ششم : منابع و مأخذ
منابع تحقیق     65
فصل هفتم : ضمائم
ضمائم :
طرح تأییده تأیید شده توسط استاد

 

کلـیـات
-بیان مسئله(مقدمه)                               
به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا لاینفک برنامه ریزی مالی ,ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ,واحدهای دولتی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزیابی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترازنامه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی,خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

-ضرورت :
صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزیابی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست        می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترازنامه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ,1380مبنای نظری مالی بند 4-6هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترازنامه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .
اهمیت موضوع :
صورت سودوزیان جامع بویژه اگر همراه باترازنامه صورت گیرد معمولادر مقایسه باصورت جریانهای نقد,مبنای بهتری برای ارزیابی چشم اندازجریانهای نقدی فراهم میکند ........دربیانیه شماره 95خوددرسال1987هدف اصلی ازتهیه صورت جریان گردش وجه نقد رافراهم کردن اطلاعات مربوط به دریافت وپرداخت های نقدی موسسات دریک دوره مالی توصیف میکند با استفاده از اطلاعات مندرج در این صورت میتوان به اهداف زیر دست یافت :
1.    ارزیابی توانائی شرکت در ایجاد جریان های آتی
2.    ارزیابی توانائی شرکت در عمل به تعهدات درپرداخت سودتقدی سهام.
3.    توجیه دلایل اختلاف بین  سود ودریافت هاوپرداخت های نقدی
4.    بررسی تاثیر سرمایه گذاری های نقدی وغیر نقدی ومبادلات تامین مالی بر وضعیت مالی شرکت.
5.    ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران فعلی وبلقوه واعتباردهندگان ودیگر استفاده کنندگان به منظور ارزیابی مبالغ ,زمانبندی وعدم اطمینان دریافت نقدی سود سهام ,فروش ,بازخرید وسررسیداوراق قرضه .

-سوال اصلی:
این تحقیق به دنبال ان است که مشخص کند ایا بکارگیری نسبت ها موجود در صورت های مالی اساسی ترازنامه ,سودوزیان ,صورت جریانهای نقدی به طور همزمان جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات مالی مفیدتر از بکارگیری جداگانه این نسبت ها میباشد .به بیان دیگر ایا افزودن نسبت های استخراج شده از صورت جریانهای نقدی به نسبت های مالی سنتی (ترازنامه وسودوزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها میشود یا خیر .یکی ازراههای پاسخ دادن به این پرسش ,ازمون ضریب همبستگی این نسبتها بابازده سهام است .درصورتیکه افزودن این نسبت هامبتنی بر جریانهای نقدی مبتنی برترازنامه وسودوزیان باشد موجب بهبود ضریب همبستگی این نسبتها بربازده سهام می گردد,ومی توان با این توجه اظهارداشت که نسبتهای صورت جریانهای نقدی دارای محتوا می باشد .
-استفاده کنندگان از این تحقیق  :
استفاده کنندگان از این تحقیق در مرحله اول سهامداران ,سرمایه گذاران ,مدیران اجرائی شرکت می باشند این تحقیق می تواند در اتخاذتصمیمات مالی کارکزاران ومسئولین بورس اوراق بهادارجهت انجام مشاوره ونظارت وتصمیمات مناسب رامورداستفاده قرارمی دهد درمرحله دوم مجامع دانشگاهی ودانشجویان رشته های مالی وعلاقه مندان به رشته حسابداری ومالی وهمچنین رشته مدیریت ومدیران واعضای هیات مدیره واوراق مشارکت وکارزاران بورس مورد استفاده قرارمی گیرد.


-فرضیــه ها:
•    -1مجموعه کامل نسبتهای مالی شامل ترزانامه –سودوزیان وصورت جریان نقدی درمقایسه بانسبتهای مالی سنتی ارتیاط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
•    2-مجموعه کامل نسبتهای سنتی شامل ترازنامه- سودوزیان وصورت جریانهای نقدی درمقایسه با نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی ارتباط معنی داربیشتری با بازده سهام ندارد.
•    -3نسبت های مالی صورت جریانهای نقدی درمقایسه بانسبت های مالی سنتی شامل ترازنامه وسودوزیان ارتباط معنی داربیشتری بابازده سهام ندارد .

 

منابع وماخذ
منابع تحقیق
1-    تاری وردی – حسابداری مالی ,جلددوم,انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها ,(سمت 1381)
2-    جهانخوانی ,علی ,پارسائیان ,علی – مدیریت مالی (سمت ) چاپ دوم 1374
3-    آذر,عادل – مومنی ,منصور- آماروکاربرد آن درمدیریت ,جلداول,انتشارات سازمان علوم کتب دانشگاهها(سمت 1380)
4-    اکبری,فضل  ...-تجزیه وتحلیل صورتهای مالی,مرکزتحقیقات حسابداری وحسابرسی ,چاپ دوم ,1381
5-    شباهنگ ,رضا- حسابداری مالی – مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی کشور- جلد اول ,1378
6-    عالی ور,عزیز- صورت گردش وجوه نقد ,مرکزتحقیقات سازمان حسابرسی ,چاپ اول,1373
7-    گزارشهای مالی سالیانه بورس اوراق بهادار سالهای 1378لغایت 1380

لینک کمکی