فایل word مقاله انگليسي پايداري و تغيير در حسابرسي مديريتي درطي زمان – يک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله انگليسي پايداري و تغيير در حسابرسي مديريتي درطي زمان – يک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسي دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله انگليسي پايداري و تغيير در حسابرسي مديريتي درطي زمان – يک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله انگليسي پايداري و تغيير در حسابرسي مديريتي درطي زمان – يک قرن شواهد موجود از Guinness‌ با ترجمه فارسي

چکیده     
1-مقدمه    
2) مطالعه تغییر در اصول و روندها     
3 شیوه های تحقیق     
31 . مطالعه تغییر در چارچوب زمانی طولانی     
32 پیگیری و ارزیابی حساب های شرکتی در Guinness‌    
صحت و اعتبار     
4 حسابرسی مدیریت در شرکت Guiness     
41نتایجی در مورد روندهای کاری حسابرسی مدیریت برای کسب اطلاعات کاربردی در طی زمان     
42تغییر در اصول و روندهای کاری – برگرفته از منابع داخلی و خارجی    
5 نتیجه گیری    

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

Martin Quinn Dublin City University, Business School, Glasnevin, Dublin 9, Ireland

a b s t r a c t

In recent years, much has been written on the nature of management accounting change, and indeed stability. Many researchers have used concepts such as rules and routines to interpret this change and/or stability. Recent research has provided an increasingly clear picture of what rules and routines are, as well as contributing to our understanding of the processes of change and stability in management accounting. Management accounting research has mainly presented rules and routines as related phenomena, but some conceptual work has suggested they are separable and can (and possibly should) be considered independently when studying processes of change/stability within management accounting. However, empirical supportfor such work has been scarce to date. This paper uses data from the archival records of the Guinness company in an effort to establish whether rules and routines, at least in management accounting research, are best considered separable concepts or not. The archival records are artefacts of rules and routines and thus can be used to trace the interactions of rules and routines over time. Supportfor the notion that rules and routines should be considered separately is presented. The findings also portray the stable, but changing, nature of management accounting routines over time; a point worthy of further research. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

Burns and Scapens wrote “whether management accounting has not changed, has changed, or should change have all been discussed” (2000, p. 3). Since their seminal work, much research has been undertaken on refining the meaning of these phenomena, and to a lesser extent on teasing out the interactions of rules and routines as presented by Burns and Scapens (2000) (see for example, Quinn, 2011; Lukka, 2007; Ribeiro and Scapens, 2006; Spraakman, 2006; Hassan, 2005; Siti-Nabiha and Scapens, 2005; Dillard et al., 2004; Soin et al., 2002). These concepts, rules and routines, were used by Burns and Scapens (2000) to understand the processes of management accounting Tel.: +353 1 7005144; fax: +353 1 7005446. E-mail address: martin.quinn@dcu.ie change (and stability) over time. They presented what is now a largely accepted conceptual framework, which details how the interactions of rules and routines can explain how management accounting remains relatively stable over time, or can change (Burns and Scapens, 2000, p. 10). One of the key tenets of the work of Burns and Scapens (2000) is that there is a process (encoding, enacting, reproduction of rules and routines) by which management accounting may evolve, change, stabilise and re-evolve over time. This process, in a holistic sense, is well accepted, but in recent times some key concepts underlying the process set out by Burns and Scapens (2000) have been explored in more detail. Quinn (2011, p. 338) addressed “some issues of definitional clarity” around the concept of management accounting routines in particular, but by association, rules as set out by Burns and Scapens (2000). Briefly here, Quinn (2011) draws on the work of Feldman

چکیده

در طی سال های اخیر , اطلاعات زیادی در مورد تغییر حسابرسی مدیریت و پایداری آن ارائه شده است. بسیاری از محققان از اصول و ضوابطی برای تفسیر تغییرات / پایداری استفاده می کنند. تحقیقات اخیر , تصویری از اصول و تاثیر آن بر درک فرآیند تغییر و پایداری در حسابرسی مدیریت حاصل کرده است

تحقیقات حسابرسی مدیریت نیز نشان دهنده اصول مربوط به رخدادها بوده ولی کارهای مخصوصی نیز صورت گرفته که جداگانه بوده و باید مستقل از فرآیند تغییر و پایداری در حسابرسی مدیریتی مورد مطالعه قرار گیرد. با این وجود حمایت تجربی اندک است. در این مقاله از داده های گزارشات آرشیو شرکت G(Guinnes) استفاده شده تا مشخص که آیا اصول حداقل در تحقیقات حسابرسی مدیریتی به عنوان مفاهیم جداگانه لحاظ گردیده است یا خیر. گزارشات آرشیو با نقص هایی نیز رو به رو است و
می توان رابطه دوسویه اصول را در طی زمان بررسی کرد. حمایت از چنین اصولی به صورت جداگانه بررسی شده است. یافته ها نیز ماهیت پایدار و متغیر حسابرسی مدیریت را در طی زمان به تصویر کشیده که حائز اهمیت می باشد

 1-مقدمه

Burn معتقد است این که حسابرسی مدیریت تغییر کرده و یا نکرده و یا باید تغییر کند مسئله ای است که باید مورد بحث قرار گیرد. با توجه به کارهایی که انجام شده , تحقیقات زیادی برای اصلاح معانی صورت گرفته و روابط دوسویه اصول و راهکارها به وسیله burn و scapen ارائه شده است ( به طور مثال به Quinn و ; مراجعه کنید ) . چنین مفاهیم , اصول و روندهایی به وسیله آن ها برای درک فرآیندهای تغییر حسابرسی مدیریت ( و پایداری ) در طی زمان به کار گرفته شده و آنچه اکنون تا حد زیادی به عنوان چارچوب مفهومی قابل قبول است شکل گرفته و جزئیات روابط دوسویه اصول نیز چگونگی پایداری روند حسابرسی و یا تغییر آن را نشان می دهد

یکی از اهداف اصلی کار burn و scapen اثبات این است که فرآیند ( کدگذاری , فعال سازی , تولید مجدد اصول ) حسابرسی مدیریتی مستعد تغییر , تکامل , پایدارسازی و مجددا تکامل در طی زمان
می باشد. این فرآیند به شکل کلی مورد قبول است ولی در حال حاضر مفاهیم دیگری برای آن تعریف شده که قابل پیگیری می باشد. Quinn نیز مسائلی را در مورد شفافیت تعاریف مفاهیم روند حسابرسی مدیریت ارائه کرده و بر اساس روابطی که وجود دارد , پیگیری اصول دیگر تعریف شده است. Ruinn از کارهای Feldman و pentlan به این نتیجه رسیده که مسیرهای حسابرسی مدیریت دو بعد دارد

تظاهرنمایی و کارکردی , Quinn نیز معتقد است که اصول رسمی و نوشته شده ای وجود دارد ولی نقص هایی نیز دیده شده است. جزئیات مربوط به اصول و خطاهایی که وجود دارد به وسیله Quinn توضیح داده شده و وضوح آنتالوژیکی ماهیت اصول می تواند به محققان حسابرسی مدیریتی کمک کند که درک کاملی از ارتباط و اصول و روندهای کاری بدست آورند. درک اصول و روندهای کاری بسیار مهم بوده و Quinn معتقد است که روندهای حسابرسی مدیریت در شرایط خاص سازمانی غالب می شود. با این وجود کارهای Quinn به خاطر چارچوب مفهومی و عدم وجود داده های تجربی که از ارتباط دو سویه اصول حسابرسی مدیریت حمایت کند , مورد انتقاد قرار گرفته است. تمایز اصلی بین دیدگاه burn و Quinn این است که burn اصول و روندها را به صورت پیوسته در یک فرآیند تغییر حسابرسی مدیریتی مطرح کرده ولی Quinn آن را به صورت مفاهیم جداگانه مطرح کرده و معتقد است که وجود اصول ضرورتی ندارد. در این مطالعه زمینه تجربی برای مفاهیم Quinn مورد نیاز است. در این مطالعه از گزارشات و آرشیو شرکت Guinness استفاده شده تا اصول و روندهای حسابرسی به صورت گسترده بررسی شده و دیدگاه های Quinn ارزیابی گردد. جزئیات شیوه های کاربردی در غشا بعدی آمده و زیرساخت تحقیقات به دو دلیل متناسب تلقی می شود

1)     گزارشات رسمی به صورت مکتوب در گذشته ارائه شده که احتمال گسترش اصول مکتوب را زیاد می کند

2)     چارچوب توسعه یافته تحقیقات از طریق استفاده از آرشیو امکان پذیر بوده و طی اندازه بزرگتری برای بررسی روابط دوسویه اصول حسابرسی مدیریت و روندهای کاری در طی زمان ارائه شده و مشخص شده که چگونه روابط دوسویه باعث ارتقا پایداری شده و یا تغییر را پدید می آورد

ادامه مقاله به صورت ذیل است : در بخش 2 خلاصه ای از بازبینی اقتصاد نهادی و سازمانی و حسابرسی مدیریتی ارائه شده و بر مفاهیم , ارتباط دوسویه , اصول و روندها تاکید شده است. در بخش 3 شیوه های تحلیل داده های آرشیو ارائه شده و مزایای بالقوه مطالعات تحقیقات در زمان طولانی تر مطرح گردیده است. در بخش 4 داده های آرشیو Guiness معرفی شده و داستانی از پایداری حسابرس مدیریت در شرکت ارائه شده است. همچنین چند مثال برای تغییر حسابرسی مدیریت ارائه شده و عواملی که باعث تغییر شده و یا روابط دوسویه اصول و روندها را توضیح می دهد نیز شرح داده شده است. در بخش 5 , مقاله کامل شده و توضیحات , محدودیت های تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده مطرح گردیده است

لینک کمکی