فایل word اثرات عصاره آبي گياه سير روي خواص الکترو - فيزيولوژيک پايه و وابسته به سرعت در گره دهليزي – بطني جدا شده خرگوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات عصاره آبي گياه سير روي خواص الکترو - فيزيولوژيک پايه و وابسته به سرعت در گره دهليزي – بطني جدا شده خرگوش :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: گیاهان دارویی, به علت سهولت دسترسی, کاهش عوارض جانبی و قیمت مناسب, به عنوان جایگزین های شایسته داروهای شیمیایی, همواره مورد توجه بوده اند. مطالعات قبلی در مورد اثرات فارماکولوژیک و بیوشیمیایی گیاه سیر (Allium sativum) بیانگر اثرات کاهندگی فشارخون, اثرات آنتی آریتمیک, خاصیت اینوتروپ و کرونوتروپ منفی می باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثرات عصاره آبی سیر بر روی خواص پایه و کارکردی گره دهلیزی بطنی می باشد.روش بررسی: در تحقیق حاضر از گستره بافتی جداشده گره دهلیزی بطنی خرگوش (2-5/1 کیلوگرم) شامل دهلیز راست, سپتوم بین دهلیزی و دسته هیس جهت تعیین تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی سیر استفاده شد. پروتکل های انتخابی تحریکی (تسهیل, خستگی, ریکاوری) برای بررسی خواص گره دهلیزی – بطنی در 14 خرگوش (2 گروه) به صورت مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. در گروه اول آزمایشی (8 خرگوش) غلظت های مختلف سیر (20, 30, 100 و 850 میلی گرم در لیتر) و در گروه دوم وراپامیل (1/0 میکرومولار) بکار برده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ویکاکسون و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر معنی دار غلظت های مختلف عصاره گیاه در افزایش پارامترهای الکتروفیزیولوژیک پایه (زمان هدایت دهلیزی – بطنی, ونکباخ, زمان تحریک ناپذیری کارکردی و زمان تحریک نپذیری موثر) و همچنین میزان خستگی می باشد (P<0.05). به طوری که به ترتیب در گروه کنترل و غلظت 20 میلی گرم بر لیتر زمان هدایت دهلیزی – گره ای از 41.3±5.3 میلی ثانیه به 45.6±5.1 میلی ثانیه و زمان تحریک ناپذیری کارکردی FRP از 108.6±14.4 به 167±1.1 میلی ثانیه افزایش یافت (P<0.05). عصاره سیر توانست اثرات مهاری کمتری در شاخص های فوق در مقایسه با وراپامیل ایجاد کند (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده نقش بالقوه ضد آریتمی عصاره آبی سیر به وسیله افزایش زمان خستگی و تحریک ناپذیری می باشد. بنابراین ممکن است در درمان آریتمی های فوق بطنی موثر باشد.
کلید واژه: آریتمی, خواص کارکردی, سیر, گره دهلیزی - بطنی

لینک کمکی