فایل word تاثير کار درماني بر علايم و نشانه هاي بيماران اسکيزوفرنيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کار درماني بر علايم و نشانه هاي بيماران اسکيزوفرنيک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: اسکیزوفرنیا نوعی اختلال روانی است که پاتوفیزیولوژی تخریب کننده عمیقی داشته و تفکر, ادراک, احساس, حرکت و رفتار را مختل می کند. اخیرا ترکیبی از درمانهای سایکوفارماکولوژی و مداخلات روانی اجتماعی مانند روان درمانی, خانواده درمانی و کار درمانی به عنوان بهترین روش های درمانی بیماران اسکیزوفرن پیشنهاد گردیده است. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر کاردرمانی بر علایم و نشانه های بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در بیمارستان با تاکید بر نوع علایم آنان انجام شد. روش بررسی: در یک مطالعه دو مرحله ای توصیفی و مداخله ای مجموعا 60 نفر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بستری در بیمارستان سینای جونقان مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا علایم مثبت و منفی بیماران بوسیله پرسشنامه علایم مثبت و منفی آندرسون بررسی و سپس بیماران به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. 20 ساعت فعالیت های شغلی و هنری در هفته به مدت 6 ماه به صورت کار درمانی برای گروه مورد اجرا گردید. بعد از اجرای کاردرمانی مجددا علایم مثبت و منفی بیماران تعیین و داده ها با استفاده از آزمون های آماری t زوج, t مستقل و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: میانگین علایم مثبت بیماران اسکیزوفرن 57/32±112, علایم منفی 5/19±5/72 بود. میانگین تفاوت قبل و بعد از مداخله, نمره کل علایم مثبت در گروه آزمون و شاهد به ترتیب 41.13±68/55 و 67/34±76/51- و علایم منفی 12/35±09/35 و 51/22±73/31- به دست آمد (P<0.001). از نظر نوع علایم مثبت کار درمانی بر توهمات و رفتارهای غریب بیماران اسکیزوفرن تاثیر مثبت داشته (P<0.001), ولی بر هذیان ها و تفکر صوری تاثیری نداشت. از نظر نوع علایم منفی کاردرمانی بر بی احساسی و بی ارادگی, اختلال توجه, فقدان لذت و اختلال تفکر بیماران اسکیزوفرن تاثیر مثبت داشته (P<0.001), ولی بر عواطف نامتناسب تاثیری نداشت.نتیجه گیری: درمان های غیر دارویی و از جمله کار درمانی می تواند یکی از روشهای موثر در جهت کاهش علایم مثبت و منفی بیماران اسکیزوفرنیک باشد.
کلید واژه: اسکیزوفرنیک, پرسشنامه اندرسون, کار درمانی, علایم مثبت, علایم منفی

لینک کمکی