فایل word بررسي تغييرات پوشش گياهي در قرق کوهرنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تغييرات پوشش گياهي در قرق کوهرنگ :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :17

عدم رعایت تعادل دام و مرتع و بهره برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران, موجب تخریب این منابع شده و صدمات جبران ناپذیری به پوشش گیاهی و خاک وارد نموده است. قرق به عنوان یکی از روشهای اصلاح مرتع در بهبود وضعیت این مراتع موثر می باشد. در این بررسی تاثیر قرق 24 ساله در تغییرات پوشش گیاهی مراتع منطقه کوهرنگ مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها در دو سال 1382 و 1383 انجام شده و از مولفه های گیاهی در داخل و بیرون قرق اندازه گیری بعمل آمد. نتایج نشان دادند که کل پوشش تاجی گونه ها در داخل قرق به طور معنی دار زیادتر از بیرون قرق بود (P<0.01). پوشش گندمیان و پهن برگان علفی در داخل قرق بیشتر (P<0.01) ولی پوشش بوته ای ها با بیون قرق تفاوت معنی دار نداشت (P>0.05). بیش از نیمی از پوشش تاجی داخل قرق را گونه های کلاس I و II و حدود 95 درصد پوشش بیرون قرق را گونه های کلاس III تشکیل می دادند. تقریبا بیشتر گونه های علفی کلاس I و II در بیرون قرق کم و یا نایاب بوده و پوشش آنها به طور معنی دار کمتر از داخل قرق بود. گونه های Delphinium cyphopectrum, Scorzonera calyculata, Klucia odoratassima به ترتیب بیشترین مقدار پوشش را نسبت به بقیه پهن برگان علفی در داخل قرق دارا بودند. در مجموع حدود 38 درصد تولید داخل قرق و حدود 1.2 درصد تولید بیرون قرق به گونه های کلاس های I و II تعلق داشت . زادآوری در تعداد کمی از گونه ها مشاهده شد و بیشترین مقدار زادآوری در گونه Astragalus adscendens و در بیرون قرق ثبت شد. در داخل قرق بقایای گیاهی زیادتر از بیرون قرق و خاک لخت کمتر از آن بود (P<0.01). وضعیت مرتع در داخل قرق خوب و در بیرون آن خیلی فقیر بود. به طور کلی قرق موجب افزایش گونه های علوفه ای گردیده و مزایای یک مرتع خوب را در شرایط خوب را در شرایط تخریب روز افزون مراتع منطقه, بیشتر به نمایش گذاشت.
کلید واژه: پوشش تاجی, تراکم, قرق, تولید, بقایای گیاهی, کوهرنگ

لینک کمکی