فایل word اثر ضد قارچي اسانسهاي .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسين آسپرژيلوس پارازيتيکوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ضد قارچي اسانسهاي .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسين آسپرژيلوس پارازيتيکوس :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :12

اثر ضد قارچی اسانسهای آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و آویشن کرکی (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) از طریق مهار رشد قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL 2999 مولد آفلاتوکسین بررسی شد. کمترین غلظت مهاری (MIC) و کمترین غلظت قارچ کشی (MFC) و سنیتیک مرگ میکروارگانیسم نسبت به اسانسهای فوق اندازه گیری شد. اسانسهای فوق توسط گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی (GC/MS) آنالیز شدند تا ترکیبهای اسانسهای موثر بر مهار کامل رشد قارچ فوق بدست آید. اطلاعات گاز کروماتوگرافی و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی نشان داد که اسانس Thymus eriocalyx از 18 ترکیب و اسانس Zataria multiflora از 22 ترکیب تشکیل شده اند. این دو اسانس از نظر دارا بودن هشت ترکیب آلفا- پینن, آلفا- توژن, تیمول, سیس سابینن هیدرات, پارا- سیمن, 8, 1- سینئول, میرسن و سابینن یکسان بودند. نتایج حاصل, حاکی از قدرت فوق العاده اسانسهای فوق به عنوان ترکیب قارچ کش قارچ مولد آفلاتوکسین و نگهدارنده ایمن مواد غذایی بود.
کلید واژه: Zataria multiflora Boiss., Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas, اسانس, آسپرژیلوس پارازیتیکوس, آفلاتوکسین

لینک کمکی