فایل word تاثير مديريت منابع علوفه (مرتع و کشاورزي) بر توليد دام عشاير اسکان يافته دشت بکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مديريت منابع علوفه (مرتع و کشاورزي) بر توليد دام عشاير اسکان يافته دشت بکان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :16

شناسایی و اندازه گیری عوامل موثر بر ظرفیت منابع علوفه (غذایی), به عنوان هدف این تحقیق در اولین پروژه اسکان در منطقه بکان در نظر گرفته شده است. در دشت بکان چهارتیره عشایری با حمایتهای مالی و بانکی دولت در کنار دو روستا ساکن شده اند. با روش تحلیل سیستمی, گردش انرژی در سیستم تولیدی عشایر, وضعیت بهره وری سه زیر سیستم, مراتع, زراعت و دامداری و در نهایت ظرفیت منابع غذایی ارزیابی شده است. در این تحقیق سه گروه از عوامل موثر در گردش انرژی این سیستم مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گرفتند. از تحقیق میدانی و مدلهای رایج و نیز از محیط GIS در اندازه گیری و تلفیق داده های این عوامل استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در کل منابع علوفه ای (غذایی) دشت بکان ظرفیت نگهداری 151151 واحد دامی را در سال مورد مطالعه (1380) در شرایط ترسالی و 87274 واحد دامی در شرایط خشکسالی دارد. مراتع ییلاقی به ترتیب 31.7% و 15.1% از کل منابع علوفه ای را در شرایط ترسالی و خشکسالی تامین می کنند و بقیه نیاز دام در مزارع تولید می شود. نتایج حاصل بهره برداری مجاز نشان می دهد که 6.2% از سطح مرتع ییلاقی در شرایط وضعیت خوب و بقیه یعنی 47.9% در وضعیت متوسط و 45.6% در شرایط ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارد. گرایش 50% مرتع مثبت است, اما دارای شیب تند و در موقعیت دور از دسترس دام به آب شرب قرار داشته و بقیه مرتع دارای گرایش منفی می باشد. آشنایی بهره برداران عشایری با تاثیر عوامل موثر بر ظرفیت منابع علوفه ای مرتع و علوفه تکمیلی حاصل از کشت و کار نباتات زراعی امکان تخمین تعداد دام متناسب با ظرفیت مرتع و منابع علوفه ای و نیز بازنگری بر شیوه استفاده پایدار را از مرتع می دهد.
کلید واژه: تولید دام عشایر, دشت بکان, عشایر اسکان یافته, مدیریت منابع علوفه

لینک کمکی