فایل word نظام تحقيقات کشاورزي ايران: مسايل و رهيافت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نظام تحقيقات کشاورزي ايران: مسايل و رهيافت ها :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :36

مطالعه تبیینی حاضر, با هدف شناسایی و تحلیل سازوکارها و ضرورت های تقویت نظام تحقیقات کشاورزی کشور, بر پایه راهبرد پیمایش به انجام رسیده است. در این راستا, با بهره گیری از فرمول کوکران, از میان 1160 محقق (عضو هیات علمی) شاغل در موسسات و مراکز وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور, 152 محقق انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در آغاز, پرسشنامه ای شامل دو بخش عمده, یعنی سازوکارها و ضرورت های نظام گستر و نهادگستر, در قالب ابزار تحقیق و گردآوری داده ها تدوین شد؛ و پس از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS10 و بر اساس فن تحلیل عاملی, داده ای به دست آمده تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی سازوکارها و ضرورت های نظام گستر تقویت نظام تحقیقات کشاورزی کشور از استخراج شش عامل حکایت می کند, که عبارتند از: (1 سامان دهی تحقیقات کشاورزی در نظام پژوهش و فناوری کشور؛ (2 ساست گذاری؛ (3 توسعه نهادی؛ (4 هماهنگ سازی؛ (5 برنامه ریزی و مدیریت تحقیقات کشاورزی؛ (6 تسهیل توسعه حرفه ای. همچنین, عاملی سازوکارها وضرورت های نهادگستر تقویت نظام تحقیقات کشاورزی به استخراج پنج عامل انجامیده است. این عوامل عبارتند از: (1 مدیریت منابع انسانی؛ (2 مدیریت زیر ساخت ها؛ (3 تامین منابع؛ (4 شبکه سازی؛ (5 ظرفیت سازی سازمانی.
کلید واژه: نظام تحقیقات کشاورزی, کشاورزی پایدار, پژوهش های کشاورزی, توسعه کشاورزی

لینک کمکی