فایل word تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر پايداري کشت سيب زميني در شهرستان فريدونشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل رگرسيوني عوامل موثر بر پايداري کشت سيب زميني در شهرستان فريدونشهر :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :22

هدف کلی پژوهش, شناسایی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان فریدونشهر است. نظر به غالب بودن کشت سیب زمینی در این منطقه و در نتیجه نقش مهم آن در اقتصاد, شناسایی عوامل تهدید کننده تولید پایدار و مستمر این محصول, اهمیت ویژه ای دارد.این تحقیق در سال زراعی 1383-84 انجام گرفته و رویکرد غالب تحقیق, پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 1200 سیب زمینی کار شهرستان فریدونشهر است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب 160 سیب زمینی کار به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج تحقیق توصیفی نشان داد که بیشتر کشاورزان, سالمند و بی سوادند. نتایج نشان می دهد که 66.78 درصد از نظام های کشت در گروه نسبتا پایدار قرار دارند. تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین پایداری کشت با سن, سابقه کار کشاورزی, سابقه کاشت سیب زمینی, عضویت در شرکت تعاونی, نوع زراعت سیب زمینی, وسعت زمین زراعی, وسعت زمین زیر کشت سیب زمینی, ویژگی های بوم شناختی, منزلت اجتماعی, دانش کشاورزی پایدار و نگرش است. در تحلیل رگرسیونی چند متغیره برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پایداری کشت, متغیرهای پیش بینی کننده پایداری در شش گام قرار گرفتند که میزان تولید کل, نگرش به کشاورزی پایدار, مقدار تسهیلات دریافتی, دانش کشاورزی پایدار, مشارکت اجتماعی و ویژگی های ارتباطی وارد تحلیل شدند که حدود 81 درصد متغیر وابسته پایداری کشت را تبیین می کنند.
کلید واژه: کشت سیب زمینی, پایداری کشت, فریدونشهر, تحلیل رگرسیونی, کشاورزی پایدار

لینک کمکی