فایل word تاثير آماده سازي اسمزي بر جوانه زني بذر گاوزبان (.Borago officinalis L) در راستاي بهينه سازي توليد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آماده سازي اسمزي بر جوانه زني بذر گاوزبان (.Borago officinalis L) در راستاي بهينه سازي توليد :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :9

گاوزبان (Borago officinalis L.) دارای خواص متعدد صنعتی, علوفه ای و دارویی می باشد. نظر به اهمیت این گیاه و مشکلات موجود در زمینه جوانه زنی آن, تحقیق حاضر در راستای تکنولوژی آبگیری بذر و به منظور بررسی تاثیر آماده سازی اسمزی (اسموپرایمینگ) بذرها بر درصد و میانگین روزهای جوانه زنی بذرهای گاوزبان به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پتانسیل اسمزی محلول پلی اتیلن گلیکول با چهار سطح (آب مقطر, -4 ,-8 و -12 بار) و طول دوره آماده سازی اسمزی بذر با سه سطح (24, 48 و 72 ساعت) بود. نتایج نشان داد که تاثیر پتانسیل اسمزی محلول پلی اتیلن گلیکول بر درصد جوانه زنی و میانگین روزهای جوانه زنی بذرهای گاوزبان معنی دار بوده و بالاترین درصد جوانه زنی و کمترین میانگین روزهای جوانه زنی مربوط به پتانسیل اسمزی 8- بار می باشد. نتایج نشان داد طول دوره آماده سازی اسمزی بذر اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی و میانگین روزهای جوانه زنی ندارد. همچنین اثر متقابل دو عامل پتانسیل اسمزی و طول دوره آماده سازی اسمزی نیز معنی دار نمی باشد که حاکی از واکنش یکسان توان های اسمزی مختلف محلول پلی اتیلن گلیکول بر درصد و میانگین روزهای جوانه زنی, در زمان های مختلف آماده سازی اسمزی می باشد. البته میانگین های اثرات متقابل پتانسیل های اسمزی مختلف و طول دوره آماده سازی اسمزی بذر, نشان داد که کمترین میانگین روزهای جوانه زنی و بیشترین درصد جوانه زنی در پتانسیل اسمزی -8 بار و به مدت 72 ساعت آماده سازی بذر حاصل می گردد.
کلید واژه: گاوزبان, پتانسیل اسمزی, آماده سازی اسمزی, جوانه زنی

لینک کمکی