فایل word بررسي تاثير روش مصرف کود نيتروژن بر بازده و درصد ترکيبهاي تشکيل دهنده اسانس گياه دارويي بادرنجبويه .Melissa officinalis L تحت شرايط مزرعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير روش مصرف کود نيتروژن بر بازده و درصد ترکيبهاي تشکيل دهنده اسانس گياه دارويي بادرنجبويه .Melissa officinalis L تحت شرايط مزرعه :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده اسانس و درصد ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه, آزمایشی در سال 1383 تحت شرایط مزرعه در مجتمع تحقیقات البرز کرج در مدت 7 ماه اجرا شد. این آزمایش با دو سطح 4.5 و 6 درصد کود نیتروژن خالص به فرم اوره و محلول پاشی بر روی اندام هوایی گیاه, دو سطح 60‌ و 90 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مصرف در خاک مزرعه و در حضور شاهد که هر یک از تیمارها در طول دوره رشد گیاه در طی سه تقسیط مساوی اعمال گردید. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار برای هر تیمار اجرا شد. با آغاز گلدهی اقدام به برداشت گیاه گردید و از سرشاخه گلدار گیاه با استفاده از روش کلونجر اسانس گیری بعمل آمد. اسانس های هر تیمار به منظور بررسی بیشتر توسط دستگاه GC و GC/MS آنالیز گردید. درصد اسانس و عملکرد اسانس در هکتار برای هر تیمار مشخص گردید. طبق نتایج حاصل از تجزیه واریانس, تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و روش های مصرف آن بر درصد اسانس و عملکرد اسانس معنی دار بود. همچنین نتایج حاصل از بررسی طیف های GC و GC/MS نشان دادند که کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن و روش های مصرف آن بر درصد ترکیب های تشکیل دهنده اسانس بادرنجبویه موثر بود. با مصرف نیتروژن, درصد تعدادی از ترکیب های موجود در اسانس نسبت به شاهد کاهش و یا افزایش یافت.
کلید واژه: بادرنجبویه, محلول پاشی, کود نیتروژن, اسانس, ترکیب های اسانس

لینک کمکی