فایل word بررسي تاثير محل جمع آوري و تيمارهاي پيش رويشي بر روي صفات جوانه زني بذر گونه دارويي مورتلخ (Salvia mirziyanii Rech. f. & Esfand‌) در استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير محل جمع آوري و تيمارهاي پيش رويشي بر روي صفات جوانه زني بذر گونه دارويي مورتلخ (Salvia mirziyanii Rech. f. & Esfand‌) در استان هرمزگان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی جوانه زنی بذر مورتلخ, طرح فوق در سال 1382 انجام گردید. ابتدا بذر این گونه, از دو رویشگاه اصلی آن در مناطق تنگ زاغ و سیرمند جمع آوری شده و بعد از چهار تیمار پیش رویشی شامل آب گرم, اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 15 و 30 دقیقه و خراش دهی مکانیکی (Scarification) بر روی آنها اعمال گردید و آنگاه بذرها به مدت 14‌ روز در پتریدیش کشت و صفات مورد نظر اندازه گیری شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4‌ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و امور دام هرمزگان در سال 1381 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین دو رویشگاه جمع آوری بذر و همچنین بین تیمارهای پیش رویشی اعمال شده اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که از بین دو محل جمع آوری, بذر تهیه شده از سیرمند و از تیمارهای پیش رویشی, تیمار اسید سولفوریک 15 دقیقه, بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی را داشتند. همچنین شاخص بنیه بذر رویشگاه سیرمند نسبت به تنگ زاغ بیشتر بود.
کلید واژه: مورتلخ, Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand, تیمارهای پیش رویشی, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, شاخص بنیه بذر

لینک کمکی