فایل word نقش ترپن زدايي در ترکيب شيميايي اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش ترپن زدايي در ترکيب شيميايي اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :8

میوه گیاه پرتقال (Citrus sinensis) از تیره مرکبات (Rutaceae), در فصل پاییز از منطقه شمال جمع آوری گردید و پس از جداسازی پوست از میوه به روش پرس سرد (Cold-press) اسانس گیری انجام شده و بعد با استفاده از دستگاه GC و طیف سنجی جرمی GC/MS , ترکیب های تشکیل دهنده اسانس مورد شناسایی دقیق قرار گرفت. در مجموع 21 ترکیب در اسانس پوست پرتقال شناسایی شد که عمده ترین ترکیب های آن لیمونن (%94.3), میرسن (%1.5), لینالول (%0.9), دکانال (%0.5), آلفا-پینن (%0.4) و اکتانول (%0.3) بود. پس از عمل ترپن زدایی که به وسیله تقطیر جز به جز و با استفاده از پمپ خلا انجام پذیرفت تغییرات مختلفی در اسانس پوست پرتقال بوجود آمد. عمده ترین ترکیب ها در اسانس حاصل لیمونن (%92.2), لینالول (%1.5), میرسن (%0.5), آلفا-پینن (%0.1) ودکانال (%0.7) بودند.
کلید واژه: Citrus sinensis, مرکبات, اسانس, لیمونن, سیترونلول, آلفا-پینن, اکتانول

لینک کمکی