فایل word اثر زمان و مقادير کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد گياه دارويي Plantago ovata در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر زمان و مقادير کشت بذر بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد گياه دارويي Plantago ovata در شرايط ديم :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :10

این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی مراوه تپه واقع در شمال شرقی استان گلستان در طول شرقی 55o 57" و عرض شمالی 37o 48, در شرایط دیم با ارتفاع 430 متر از سطح دریا, بافت خاک سیلتی لوم تا سیلتی کلی لوم, بارش متوسط سالیانه 330 میلیمتر و اسیدیته خاک در حد خنثی, انجام شد. این طرح به صورت طرح کرت های یکبار خردشده اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: میزان بذر (2, 4 و 6 کیلوگرم در هکتار) و تاریخ کاشت به فواصل پانزده روز (نیمه دوم بهمن ماه و نیمه اول اسفند ماه) در نظر گرفته شد. درصد جوانه زنی بذر در آزمایشگاه با کشت در پتریدیش تعیین و بر اساس آن میزان بذر مورد نیاز در هر کرت تعیین گردید. در طی رشد مراحل رشد ثبت گردید. برای محاسبه تولید بذر در واحد سطح, در زمان رسیدگی بذر, از وسط کرت ها نمونه برداری انجام شد. برای انداره گیری مولفه های طول سنبله, تعداد سنبله در بوته, تعداد دانه در سنبله از وسط هر کرت پنج بوته به صورت تصادفی انتخاب شد. طول سنبله, تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در هر بوته تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت, اما تحت تاثیر میزان کاشت بذر قرار گرفته و به ترتیب در سطح احتمال 5, 1 و 1 درصد اختلاف معنی داری را نشان دادند. شاخص برداشت (HI) در سطح احتمال 1 و 5 درصد اختلاف معنی داری نداشت و تحت تاثیر میزان کشت بذر و تاریخ کشت قرار نگرفت. تاریخ کاشت اثر معنی داری بر عملکرد بذر نداشت, اما بر اساس نتایج بدست آمده اثر میزان کاشت بذر بر عملکرد بذر در سطح 5 درصد اختلاف معنی داری داشت و بالاترین عملکرد در میزان کاشت 6 کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
کلید واژه: Plantago ovata, تاریخ کشت, عملکرد, دیم

لینک کمکی