فایل word بررسي عوامل موثر بر نقش اجتماعي زنان در فعاليت هاي روستايي: مطالعه موردي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل موثر بر نقش اجتماعي زنان در فعاليت هاي روستايي: مطالعه موردي استان کردستان :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :27

علیرغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهان, برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتایج آن نیز بهره مند شوند؛ اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت ها در سطح روستا, از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند! علت اصلی این امر, نبود و یا اندک بودن تحقیقات درباره نقش ها و فعالیت های زنان روستایی است. این امر همچنین موجب شده که زنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگیرند. از این رو, در تحقیق حاضر, نقش های اجتماعی زنان روستایی, مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی واقعی یاری برساند. برای بررسی نقش های اجتماعی زنان, از چارچوب تفکیک عمودی نقش های پارسونز استفاده شد و چهار نقش راهبردی, بانفوذ, کمکی و عادی برای بررسی نقش های اجتماعی زنان روستایی استان کردستان, مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش, ضمن توصیف نقش های اجتماعی زنان, به اثر برخی عوامل فردی و خانوادگی نیز بر نقش های اجتماعی زنان توجه شده است؛ بنابراین, این تحقیق توصیفی- همبستگی محسوب می شود. ابزار تحقیق, پرسشنامه ای بود که روایی آن معادل 75 درصد به دست آمد و نمونه گیری با روش خوشه ای- تصادفی صورت گرفت و 210 پرسشنامه از روستاهای پنج شهرستان سنندج, سقز, دیواندره, مریوان و قروه تکمیل گردید. جامعه آماری, زنان روستایی بالای 25 ساله بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خانوادگی, موثرترین عامل در تبیین نقش هایی است که زنان ایفا می کنند و ویژگی های فردی در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین, برنامه ها و پیشنهادهایی که عرضه می گردد باید بر اساس ویژگی های خانوادگی زنان روستایی و با توجه به آرای مردان آنان تدوین شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
کلید واژه: زنان روستایی, توسعه روستایی, مشارکت روستایی, مطالعه موردی, کردستان (استان)

لینک کمکی