فایل word بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر ميزان مشارکت روستاييان در طرح هاي عمراني: مطالعه موردي بخش مرکزي شهرستان کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي موثر بر ميزان مشارکت روستاييان در طرح هاي عمراني: مطالعه موردي بخش مرکزي شهرستان کاشان :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :38

در این مقاله, تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر میزان مشارکت روستاییان در طرح های عمرانی بخش مرکزی شهرستان کاشان, از طریق مطالعه میدانی (تهیه پرسشنامه از 142 سرپرست خانوار روستایی) با روش نمونه گیری شده, بررسی شده است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی, ضریب همبستگی, رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام شده است. از میان 14 متغیر مستقل دارای همبستگی, چهار متغیر انسجام اجتماعی, ثروت, عضویت در نهادهای عمومی روستا, مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی, بیش از 60 درصد عوامل موثر در میزان مشارکت عمرانی را تبیین کرده اند. نتایج تحلیل مسیر, بیانگر آثار مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای رضامندی, انسجام اجتماعی, انگیزه پیشرفت, عضویت در نهادهای عمومی روستا, مسافرت, استفاده از رسانه های ارتباط جمعی, مالکیت باغ ها و زمین کشاورزی, درآمد, ثروت, پایگاه اجتماعی- اقتصادی و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت, بر میزان مشارکت سرپرستان خانوار روستایی در طرح های عمرانی است که انسجام اجتماعی با 0.70 Beta و میزان وابستگی سرپرستان خانوار روستایی به دولت با Beta = 0.12 به ترتیب حداکثر و حداقل ضریب مسیر را به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه: مشارکت روستایی, روستاییان, طرح های عمرانی, مطالعه موردی, کاشان (شهرستان)

لینک کمکی