فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عوامل فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي در کارکنان اداره هاي دولتي شهر اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و عوامل فردي – خانوادگي با رضايت زناشويي در کارکنان اداره هاي دولتي شهر اهواز :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

تعداد صفحات :32

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگیهای شخصیتی (روان رنجورخویی, برونگرایی, بازبودن, توافق و وجدانی بودن) و عوامل فردی – خانوادگی (طول مدت ازدواج, وضعیت اقتصادی, تعداد فرزندان, تحصیلات, تفاوت سنی, نوع ازدواج و سن ازدواج) با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی شهر اهواز اجرا شد. آزمودنیها در این پژوهش 339 نفر(168 زن و 171 مرد) بودند, که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. آزمودنیها به پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (ENRICH), پرسشنامه شخصیتی نئو (Neo-FFI) و پرسشنامه اطلاعات فردی – خانوادگی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها علاوه بر روشهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار), از ضریب همبستگی ساده, روش رگرسیون چند مرحله ای و رگرسیون با ورود مکرر برای آزمودن فرضیه ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که: در کل آزمودنیها عامل شخصیتی روان رنجورخویی با رضایت زناشویی رابطه منفی دارد, ولی عوامل شخصیتی برونگرایی, بازبودن, توافق و وجدانی بودن با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارند. عوامل فردی – خانوادگی سن ازدواج, فاصله سنی, نوع ازدواج و تحصیلات با رضایت زناشویی رابطه ای ندارند. بین وضعیت اقتصادی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. عوامل فردی – خانوادگی تعداد فرزندان و طول مدت ازدواج و رضایت زناشویی رابطه منفی دارند. عوامل شخصیتی و فردی – خانوادگی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه دارند.
کلید واژه: رضایت زناشویی, شخصیت, روان رنجوری, برونگرایی, بازبودن, توافق, وجدانی بودن, طول مدت ازدواج, وضعیت اقتصادی, تعداد فرزندان, تحصیلات, تفاوت سنی, نوع ازدواج و سن ازدواج

لینک کمکی