فایل word مقايسه سلامت رواني, سازگاري فردي – اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول فاقد و واجد مادر در دبيرستانهاي اهواز با کنترل حمايت اجتماعي و هوش دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه سلامت رواني, سازگاري فردي – اجتماعي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه اول فاقد و واجد مادر در دبيرستانهاي اهواز با کنترل حمايت اجتماعي و هوش دانش آموزان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

تعداد صفحات :32

هدف اصلی این پژوهش مقایسه سلامت روانی, سازگاری فردی – اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان واجد و فاقد مادر پایه اول دبیرستانهای شهرستان اهواز با کنترل حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان می باشد. حجم نمونه در این پژوهش شامل 300 دانش آموز پسر و دختر (150 دانش آموز فاقد مادر و 150 دانش آموز واجد مادر) پایه اول دبیرستان بود که به طور تصادفی از بین دبیرستانهای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سلامت روانی (GHQ), پرسشنامه حمایت اجتماعی (SSI), آزمون شخصیتی کالیفرنیا (CTP), ماتریسهای پیشرونده ریون, معدل پایان سال تحصیلی و پرسشنامه توصیف آزمودنی (محقق ساخته) بودند. نتایج تحقیق نشان دادند که فقدان مادر می تواند سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد و مخصوصا دختران فاقد مادر را به افسردگی وخیم دچار سازد اما بر سازگاری فردی – اجتماعی آنان تاثیر سویی نداشته است. همچنین, هوش و حمایت اجتماعی در این میان نقشی بر عهده داشته اند.
کلید واژه: عملکرد تحصیلی, سلامت روانی, سازگاری فردی – اجتماعی, حمایت اجتماعی, هوش و فقدان مادر

لینک کمکی