فایل word بررسي روابط ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي از بيمارستانهاي شهرستان اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي روابط ساده و چندگانه ويژگي هاي شخصيتي با تعهد حرفه اي در پرستاران برخي از بيمارستانهاي شهرستان اهواز :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

تعداد صفحات :26

در پژوهش حاضر روابط ساده و چندگانه ویژگیهای شخصیتی با تعهد حرفه ای در پرستاران بیمارستانهای شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش هشت فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها روابط ساده و چندگانه پنج ویژگی بزرگ شخصیتی به صورت انفرادی و ترکیبی با تعهد حرفه ای مطرح شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه این تحقیق 100 نفر از پرستاران بیمارستانهای شهر اهواز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روشهای آماری ضریب همبستگی ساده و همبستگی چندگانه با روشهای همزمان و مرحله ای برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که هر هشت فرضیه مورد تایید قرار گرفتند. علاوه بر آن نتایج نشان می دهند که بالاترین ضرایب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی و دو نوع تعهد عاطفی و هنجاری به دست آمده است. نتایج تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای نشان می دهند که برونگرایی, بازبودن و توافق بیشترین نقش را در تبیین واریانس حیطه های سه گانه تعهد حرفه ای ایفا می کنند.
کلید واژه: عصبیت, برونگرایی, بازبودن, توافق, وجدانی بودن, تعهد حرفه ای, تعهد عاطفی, تعهد مستمر و تعهد هنجاری

لینک کمکی