فایل word بررسي کاريوتيپي برخي از ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه (.Hordeum vulgare L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کاريوتيپي برخي از ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه (.Hordeum vulgare L) :


سال انتشار : 1383

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم کشاورزي ايران

تعداد صفحات :14

در این مطالعه, برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد. پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند, طول بازوی کوتاه طول کروموزوم, نسبت بازوها, نسبت طول بازوی کوتاه به بلند, درصد شکل کروموزوم, درصد شکل کلی کاریوتیپ, طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند. برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنتیکی, ژنوتیپ ها به صورت آزما یش فاکتوریل در قالب طرح پایه کام لا تصادفی با پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش فاکتور ژنوتیپ (در 20 سطح) و فاکتور کروموزوم (در 7 سطح) بررسی شد. ژنوتیپ ها از لحاظ طول بازوی بلند, طول بازوی کوتاه و طول کروموزوم با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان دادند ولی از لحاظ پارامترهای نسبت بازوها, نسبت طول بازوی کوتاه به بلند و درصد شکل کروموزوم تفاوت قابل ملاحظه ای بین ژنوتیپ ها مشاهده نشد. بین کروموزوم های مختلف هر ژنوتیپ از لحاظ تمام پارامترها تفاوت معنی داری وجود داشت. مقایسه بین ژنوتیپی و بین کروموزومی برای میانگین های پارامترهای اندازه گیری شده با روش دانکن انجام شد. تمام ژنوتیپ ها دیپلوئید (2n=2x=14) و از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی اختلافات فاحشی بین آنها مشاهده گردید. بزرگترین کروموزوم و بیشترین طول کروماتین متعلق به ژنوتیپ 13 و کمترین این مقادیر مربوط به ژنوتیپ 4 بود. تقارن کاریوتیپ ها بر اساس روش استیبنزمحاسبه گردیده و کاریوتیپ تمام ژنوتی پ ها در کلاس 1A قرار گرفتند. نوع کروموزوم بر اساس روش لوان و همکارانش مورد ارزیابی قرار گرفت و همه کروموزو م های ژنوتیپ ها از نوع متاسنتریک (m) تشخیص داده شدند. نوع کروموزوم ها در همه ژنوتی پهای مورد مطالعه با کلاس استیبنز کاملا مطابقت داشت.
کلید واژه: کاریوتیپ, کروموزوم, جو بدون پوشینه

لینک کمکی