فایل word اثرات مصرف سويا روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران تحت دياليز صفاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثرات مصرف سويا روي چربي ها و آپوپروتئين هاي سرم در بيماران تحت دياليز صفاقي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: ناهنجاری های لیپیدی, بویژه بالا بودن غلظت Lp(a) سرم, یکی از علل اصلی بیماری های قلبی عروقی در بیماران تحت دیالیز صفاقی هستند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مصرف سویا روی غلظت چربی ها و آپوپروتئین های سرم در بیماران تحت دیالیز صفاقی انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه, یک کارآزمایی بالینی تصادفی بود که در آن 40 بیمار تحت دیالیز صفاقی (20 زن و 20 مرد) به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه دریافت کننده سویا و گروه شاهد. بیماران در گروه دریافت کننده سویا, روزانه 28 گرم آرد سویای بافت دار (حاوی 14 گرم پروتئین سویا) به مدت 8 هفته دریافت کردند, در حالی که رژیم معمول بیماران گروه شاهد, فاقد سویا بود. در آغاز مطالعه و پایان هفته هشتم, از هر بیمار 5 سی سی خون در حالت ناشتا گرفته شد و سپس غلظت تری گلیسرید, کلسترول تام, HDL-C, LDL-C, apo AI, apo B100,Lp(a) , TNF-a, آلبومین و فسفر سرم اندازه گیری شد.یافته ها: غلظت Lp(a) سرمی, در بیش از 86% بیمارانِ تحت دیالیز صفاقی, بالاتر از محدوده طبیعی بود. میانگین غلظت Lp(a) سرم در گروه دریافت کننده سویا در پایان هفته هشتم مطالعه نسبت به زمان شروع مطالعه به میزان 41% کاهش یافت (P<0.01). این کاهش در مقایسه با گروه شاهد, معنی دار بود (P<0.05). در طول این مطالعه, میانگین غلظت Lp(a) سرم در گروه شاهد, تغییر معنی داری پیدا نکرد. هیچ تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر میزان تغییرات غلظت تری گلیسرید, کلسترول تام, HDL-C ,LDL-C ,apo AI , apo B100, TNF-a, آلبومین و فسفر سرم مشاهده نشد.نتیجه گیری: مصرف سویا سبب کاهش قابل ملاحظه ای در غلظت Lp(a) سرم در بیماران تحت دیالیز صفاقی می شود و بنابراین, ممکن است در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در این بیماران, موثر باشد.
کلید واژه: دیالیز صفاقی, چربی های سرم, آپوپروتئین ها, لیپوپروتئین (a), سویا

لینک کمکی