فایل word بررسي شيوع سو تغذيه و برخي عوامل مرتبط با آن در سالمندان استان خراسان رضوي, سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي شيوع سو تغذيه و برخي عوامل مرتبط با آن در سالمندان استان خراسان رضوي, سال 1385 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :16

سابقه و هدف: سو تغذیه, یک اختلال بالینی و عامل خطر بسیار معمول در سالمندان است که بیشتر اوقات تشخیص داده نشده و درمان هم نمی شود. هدف از این مطالعه, تعیین شیوع سو تغذیه در سالمندان ساکن در اجتماع و ارتباط وضعیت تغذیه ای با برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی بود.مواد و روش ها: 2000 نفر سالمند, 917 مرد و 1045 زن با متوسط سن 60 سال و بالاتر از میان سالمندان ساکن در اجتماع, با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و با استفاده از روش Mini Nutritional Assessment (MNA) وضعیت تغذیه ای آنها بررسی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی مشخص شد.یافته ها : وضعیت تغذیه ای %42.7 نمونه ها مناسب بود, 12% آنها دچار سو تغذیه و %45.3 در معرض خطر سو تغذیه بودند. امتیاز MNA با برخی عوامل اجتماعی اقتصادی ارتباط داشت (P0.001) و درصد شیوع سو تغذیه در زنان, بالاتر از مردان, در افراد روستایی بالاتر از افراد شهری, در بیسوادان بالاتر از افراد با سواد, در سالمندانی که تنها زندگی می کردند, بالاتر از سالمندانی که با خانواده زندگی می کردند و در بیکاران بالاتر از افراد شاغل بود. شیوع چاقی مرکزی در زنان و مردان به ترتیب 63.1 و 18.6 درصد بود.نتیجه گیری: با توجه به میزان سو تغذیه که در این مطالعه به دست آمد, لازم است دولتمردان, پزشکان و کارشناسان تغذیه در مورد این مشکل و ابعاد مختلف آن آگاه شوند. وضعیت تغذیه ای با برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی ارتباط داشت. پیشنهاد می شود که در جهت رفع عوامل خطری مانند تنهایی و فقر اقدامات لازم انجام گیرد.
کلید واژه: سالمندی, سالمندان ساکن در اجتماع, وضعیت تغذیه ای, سو تغذیه, (Mini Nutritional Assessment (MNA, عوامل اجتماعی و اقتصادی

لینک کمکی