فایل word اختلاف جنس در رخداد سکته قلبي بين بيماران با و بدون عوامل خطر متداول (مطالعه قلب بيمارستان مدرس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اختلاف جنس در رخداد سکته قلبي بين بيماران با و بدون عوامل خطر متداول (مطالعه قلب بيمارستان مدرس) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: بررسی ها نشان می دهند که جنسیت در بروز بیماری های قلبی عروقی, نقش بسزایی دارد. به طوری که در بعضی مطالعات, پروفایل عوامل خطر در مردان, در مقایسه با زنان, متفاوت است؛ در حالی که برخی از محققان, اختلاف معنی داری در شیوع عوامل خطر بین مردان و زنان گزارش نکرده اند. این تحقیق به منظور تعیین پروفایل عوامل خطر متداول و شاخص های خونی – متابولیکی و تعیین خطر نسبی عوامل خطر در زنان نسبت به مردان بیمار مبتلا به سکته قلبی انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی, اطلاعات مربوط به 594 بیمار مبتلا به سکته قلبی (70.2 درصد مرد و 29.8 درصد زن) از سال 1373 تا 1385 مورد تجزیه و تحلیل قرار قرار گرفت. بیماران بر اساس شاخص های خونی و عوامل خطر انتخابی در دو جنس, مورد تحلیل قرار گرفتند و نسبت مردان و خطر نسبی سکته قلبی تعیین شد.یافته ها: میانگین سن, هموگلوبین, هماتوکریت, متوسط هموگلوبین گلبولی, متوسط غلظت هموگلوبین گلبولی, کلسترول تام و قند خون ناشتا بین زنان و مردان, اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). میانگین هموگلوبین و هماتوکریت در مردان بیمار مبتلا به هیپرلیپیدمی و دارای تاریخچه خانوادگی سکته قلبی با میانگین این دو شاخص خونی در مردانِ فاقد این دو عامل خطر, اختلاف معنی داری داشت. خطر نسبی هیپرلیپیدمی, دیابت و فشار خون در تمام گروه های سنی برای زنان, بیش از مردان بود. خطر نسبی برای زنانِ دارای سه عامل خطرِ توام هیپرلیپیدمی, دیابت و پرفشاری خون 6.16 برابر مردان دارای این سه عامل خطر بود. شیوع هیپرلیپیدمی, دیابت و پرفشاری خون در زنان, بیش از مردان بود (p<0.001), در حالی که شیوع تاریخچه خانوادگی در دو جنس, اختلاف معنی داری نداشت.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه, بیشتر بودن خطرات نسبی هیپرلیپیدمی, دیابت و پرفشاری خون را در رخداد سکته قلبی برای زنان در تمام گروه های سنی در مقایسه با مردان تایید می کند. بجز متوسط حجم گلبولی, سایر شاخص های خونی در مردان, بیش از زنان مبتلا به سکته قلبی بود, در حالی که شاخص های متابولیک در زنان, بیش از مردان بود.
کلید واژه: سکته قلبی, عوامل خطر, شاخص های خونی- متابولیکی, اختلاف جنس

لینک کمکی