فایل word تاثير وراپاميل خوراکي بر پتانسيل برانگيخته بينايي (Visual Evoked Potential) در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير وراپاميل خوراکي بر پتانسيل برانگيخته بينايي (Visual Evoked Potential) در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :10

مقدمه: آرایش مجدد کانال های یونی در طول آکسون های دمیلینه شده نقش مهمی در بهبود اختلالات نورولوژیکی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز ایفا می کند. در این مطالعه تاثیر وراپامیل (verapamil) به عنوان یک بلوک کننده کانال کلسیمی بر انتقال مرکزی با ارزیابی تغییرات ایجاده شده موج P100 از پتانسیل تحریک بینایی (VEP) مورد مطالعه قرار داده شده است.روش: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی, تصادفی, دو سوکور و با کنترل دارونما, بر روی دو گروه شامل 20 بیمار مبتلا به MS قطعی (Definite) که در طول سال گذشته هیچ گونه عودی نداشته اند بود. در این مطالعه تاثیر وراپامیل خوراکی با دوز 40mg هر 8 ساعت بر روی تغییرات تاخیر (Latency) موج P100 با دارونما مقایسه شد. یافته ها: در گروه وراپامیل, تاخیر موج P100 در مقایسه با گروه کنترل حدود 5 میلی ثانیه به طور متوسط کاهش یافت (4 ± 1/6 در مقابل 6/0 ± 1 درگروه کنترل). وراپامیل تاثیری بر مدت (Duration) موج VEP نداشت.نتیجه گیری: مطالعه انجام شده نشان می دهد که با دستکاری فارماکولوژیک در کانال های کلسیمی, و احتمالا در سطح اکسون های دمیلینه شده می توان به صورت حاد, هدایت مرکزی ایمپالس های الکتریکی را در بعضی از بیماران با MS تثبیت شده (Stable) بهبود بخشید.
کلید واژه: وراپامیل, پتانسیل برانگیخته بینایی, مولتیپل اسکلروزیس

لینک کمکی