فایل word ارتباط تيپ هاي همديد هواي ايستگاه سنندج با الگوهاي گردشي تراز 500 هکتوپاسکال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباط تيپ هاي همديد هواي ايستگاه سنندج با الگوهاي گردشي تراز 500 هکتوپاسکال :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :24

در این پژوهش دو پایگاه داده, یکی مربوط به مقدار روزانه هفت متغیر اقلیمی (بارش, نم نسبی, ساعات آفتابی, میانگین, کمینه و بیشینه دما, و فشار تراز ایستگاه) در ایستگاه سنندج و دیگری مربوط به مقدار روزانه ارتفاع فشار تراز 500 هکتوپاسکال در عرض جغرافیایی 10 تا 60 درجه شمالی و طول 0 تا 70 درجه شرقی, مورد بررسی قرار گرفتند. بر روی پایگاه داده مربوط به متغیر های اقلیمی در طی سال های 1373-1343 پس از انجام تحلیل مولفه مبنا در نهایت تحلیل خوشه ای 11 تیپ همدید هوا برای ایستگاه سنندج تشخیص داده شد. سپس بر روی پایگاه داده مربوط به ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال در سال های1382-1352 تحلیل مولفه مبنا صورت گرفت و 11 مولفه به عنوان مولفه های اصلی انتخاب شدند. سپس برای دستیابی به الگوهای گردشی یک تحلیل خوشه ای بر روی نمرات یازده مولفه انجام شد که در پایان هشت الگوی گردشی اصلی مشخص شد و بنا به دلایلی الگوی گردشی شماره 3 خود به 10 الگوی گردشی فرعی تقسیم بندی شد. سرانجام با استفاده از جدول متقاطع و به دست آوردن فراوانی هر کدام از تیپ های همدید در زمان هر کدام از الگوهای گردشی رابطه بین الگوهای گردشی و تیپ های همدید هوای ایستگاه سنندج به دست آمد.
کلید واژه: تحلیل مولفه مبنا, تحلیل خوشه ای, الگوی گردشی, تیپ همدید, پر ارتفاع, کم ارتفاع, ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال

لینک کمکی