فایل word مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش فضايي زعفران در خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مدل پخش فضايي هاگراستراند و پخشايش فضايي زعفران در خراسان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :26

پخش فضایی اصولا چگونگی گسترش یک پدیده از کانون یا کانون های اصلی آن را در بین مردمی که آماده پذیرش آن پدیده می باشند توضیح می دهد؛ البته فرآیند پخش ممکن است بلافاصله بعد از ظهور پدیده صورت گیرد و یا در جریان قرن ها عملی گردد. در مقیاس جهانی؛ پخش تمدن ها, تغییر کیفیت سکونتگاههای انسانی, پخش تکنولوژی, کیفیت تغذیه, جریان شهرنشینی و غیر ه از مواردی است که در طول قرن ها و هزاره ها صورت گرفته است. اما در مقیاس ناحیه ای؛ شیوع امراض, گسترش گتوهای فقر, گتوهای قومی و غیر ه نمونه دیگری از پخش فضایی پدیده ها می باشند.علیرغم محک نخوردن تئوری پخش در ایران و بخصوص در بخش کشاورزی, اینک در مورد زعفران و چگونگی گسترش و پخش فضایی آن در خراسان, نتایج حاصله, حاکی از آن است که تطابق نسبی با بسیاری از کارکردهای مورد نظر در تئوری انتشار فضایی, را داشته و دارد؛ گو اینکه برخی از شاخص ها و فرضیه های مورد انتظار تئوری پخش در این مورد (پخش فضایی زعفران) عملا ظهور و بروز مشخصی نداشته و مورد تایید قرار نگرفت. چنانکه از نظر نوع انتشار, وجه (پخش سازش پذیر), در خصوص پدیده زعفران در خراسان صادق بوده است. بطوری که پخش پدیده و تراوش آن به سبب مجاورت شهرهای جنوبی خراسان مستقیما صورت گرفته و علیرغم اینکه در سال 1362 تنها قاین و 5 شهر مجاور آن تحت کشت زعفران قرار داشته اند؛ در سال 1372, سطح زیرکشت زعفران به 9 شهر دیگر هم در مجاورت شهرهای قبلی رسیده و نهایتا در دهه سوم پس از آن, یعنی در سال 1382, سایر شهرهای خراسان نیز به زیر کشت این محصول رفته اند. از نظر (انتشار فرآیند موج در نیمرخ های انتشار), مراحل اول تا سوم (مقدماتی با تناقض شدید نواحی, کاهش تناقض ناحیه ای و انتشار پدیده, گسترش و تراکم پدیده در تمامی نواحی صرف نظر از فاصله آنها) در تئوری پخش, در خصوص پدیده زعفران نیز قابل تطبیق است. اما مرحله چهارم که ناظر بر اشباع و توقف پدیده انتشار در مواجهه با قلمروهای ناپذیرا یا موانع پذیرش موج نوآوری می باشد, عملا در مورد پدیده زعفران اتفاق نیافته و کماکان امواج انتشار آن در منطقه پیشتاز و جذاب می باشد.
کلید واژه: پخش فضایی, پدیده زعفران, پخش سازش پذیر, انتشار فرآیند موج, هاگراستراند

لینک کمکی