فایل word تحليل منحني هاي شدت- مدت و فراواني خشکسالي مطالعه موردي؛ ايستگاههاي برگزيده جنوب غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل منحني هاي شدت- مدت و فراواني خشکسالي مطالعه موردي؛ ايستگاههاي برگزيده جنوب غرب ايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :18

خشکسالی یک پدیده تکرار شونده در اقلیم های مختلف است و اثرات آن صرفا به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی شود و می تواند در نواحی با بارش بالا و در هر فصل از سال رخ دهد. از جمله مهمترین مراحل پایش خشکسالی تعیین سنجه هایی به منظور تحلیل شدت, تداوم و فراوانی خشکسالی است. به منظور پایش خشکسالی و تحلیل خصوصیات آن در حوضه های جنوب غربی ایران از داده های مجموع بارندگی ماهانه ایستگاههای سینوپتیک منطقه طی دوره آماری 2000-1960 استفاده شد. در تحقیق حاضر با استفاده از سری های زمانی حاصل از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) تداوم, شدت و فراوانی خشکسالی ها برای مقیاس های زمانی 3, 6, 12, 24 و 48 ماهه تعیین و منحنی های شدت, تداوم و دوره برگشت خشکسالی ها ترسیم شد. نتایج نشان داد زمانی که شاخص بارش استاندارد شده دارای توالی های منفی باشد, خشکسالی رخ می دهد و زمانی که مقادیر شاخص بارش استاندار شده 1- و یا کمتر شود, خشکسالی تشدید می شود؛ این مقیاس های زمانی, برخورد خشکسالی را نسبت به دسترسی منابع مختلف آب بازگو می نماید, بطوری که واکنش رطوبت خاک نسبت به وضعیت بارش کوتاه مدت است در حالی که پاسخ سطح آب های زیرزمینی و جریان رودخانه ها و ذخیره منابع آب نسبت به کمبود بارش, فرآیندی بلندمدت است.
کلید واژه: پایش خشکسالی, شدت, مدت و فراوانی خشکسالی, شاخص بارش استاندارد شده

لینک کمکی