فایل word بررسي کشت مخلوط بر عملکرد و ميزان پروتئين يونجه يکساله و جو در شرايط ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي کشت مخلوط بر عملکرد و ميزان پروتئين يونجه يکساله و جو در شرايط ديم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :14

به منظور تعیین مناسب ترین ترکیب کشت مخلوط یونجه یکساله Medicago scutellata cv Robinson با جووالفجر .Hordeum Vulgare L از نظر عملکرد کمی و کیفی در مقایسه با کشت خالص خالص آنها آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در 2 محل دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خرم آباد و کنگاور کرمانشاه در سال زراعی83-1382 در شرایط دیم اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ترکیب های مختلف کشت مخلوط افزایشی یونجه یکساله و جو بودند. سیستم های مختلف کشت مخلوط افزایشی عبارت بودند از: کشت خالص یونجه یکساله (شاهد), 100% یونجه یکساله + 50% جو 100%, یونجه یکساله + 75% جو, 100% یونجه یکساله + 100% جو, 75% یونجه یکساله + 50% جو, 75% یونجه یکساله + 75% جو, 75% یونجه یکساله + 100% جو, 50% یونجه یکساله + 50% جو, 50% یونجه یکساله + 75% جو, 50% یونجه یکساله + 100% جو و کشت خالص جو (شاهد). یونجه یکساله بر اساس 20 کیلوگرم در هکتار و جو بر اساس 140 کیلوگرم در هکتار کشت شدند. برداشت علوفه یونجه یکساله و جو در مرحله آغاز گلدهی یونجه یکساله از محل گره سوم ساقه انجام شد. پس از رشد مجد دو تکمیل دوره رشد, کل علوفه به صورت کف بر برداشت گردید. نتایج حاصله نشان داد که در مجموع ترکیب های 100 درصد یونجه یکساله و 100 جو و 75 درصد یونجه یکساله و 100 جو به صورت یک ردیف در میان به ترتیب با تولید 8/1906 و 8/1870 کیلوگرم علوفه خشک در هکتار و نسبت برابری زمین 84/1 و 85/1 و با عملکرد پروتئین 08/319 و 7/269 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ترکیب های کشت برتری داشتند. در مجموع عملکرد و کیفیت علوفه ا تولیدی در خرم آباد به علت شرایط مناسبتر اقلیمی نسبت به کنگاور برتری داشت.
کلید واژه: یونجه یکساله, جو, کشت مخلوط ردیفی

لینک کمکی