فایل word تاثير مقادير پليمر سوپرجاذب (Tarawat A200) و سطوح تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا (.Glycine max L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مقادير پليمر سوپرجاذب (Tarawat A200) و سطوح تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد سويا (.Glycine max L) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :10

تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان نظیر ایران می باشد. با کاربرد برخی مواد افزودنی نظیر پلیمرهای سوپرجاذب, می توان از بارندگی های پراکنده و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نموده و با بهبود شرایط فیزیکی خاک, چنین موادی می توانندمانع از تنش های رطوبتی در مناطق خشک و نیمه خشک گردند. در این بررسی تاثیر چهار مقدار پلیمر سوپرجاذب Tarawat A200 (صفر, 75, 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) و سه فاصله آبیاری (6, 8 و 10 روز یکبار) روی رشد و عملکرد سویا رقم L11 تحت شرایط مزرعه ای در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران در بهار سال 1382, مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش برای صفات عملکرد دانه, وزن صد دانه, تعداد غلاف در شاخه فرعی, تعداد غلاف در ساقه اصلی, تعداد شاخه در بوته, ارتفاع بوته و درصد پروتئین دانه اختلاف معنی داری بین دورهای آبیاری وجود داشت و روند تاثیر دور آبیاری روی هریک از صفات مذکور به صورت خطی بود. از سوی دیگر عملکرد دانه, وزن صد دانه, تعداد غلاف در شاخه اصلی, عملکرد روغن دانه, درصد پروتئین و عملکرد پروتئین دانه تحت تاثیر مقادیر مختلف سوپرجاذب قرار گرفتند. بطوریکه با افزایش مقادیر سوپرجاذب هریک از صفات مذکور روند افزایشی داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 225 کیلوگرم پلیمر سوپرجاذب در هکتار بین مقادیری که در این آزمایش بررسی شدند, بهترین تاثیر را بر رشد وعملکرد سویا در تمامی شرایط آبیاری (آبیاری معمول و یا تحت شرایط تنش خشکی) از خود نشان داد.
کلید واژه: تنش خشکی, سویا, پلیمر سوپرجاذب, دور آبیاری

لینک کمکی