فایل word تاثير متيل جاسمونات در القا مقاومت به سرمازدگي ميوه انار رقم ملس ترش ساوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير متيل جاسمونات در القا مقاومت به سرمازدگي ميوه انار رقم ملس ترش ساوه :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

حساسیت به سرمازدگی میوه های انار مهمترین عامل محدودکننده نگهداری طولانی مدت در دمای پایین انبار می باشد. بنابراین مقاوم کردن به سرمازدگی امکان نگهداری طولانی مدت میوه ها را در دمای پایین فراهم می کند. در این مطالعه اثرات سطوح مختلف متیل جاسمونات (0, 8, 16و 24 میکرولیتر در هر لیتر فضای ظرف) بر القای مقاومت به سرمازدگی و نیز کیفیت داخلی میوه انار رقم ملس ترش ساوه مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات کیفی مختلف میوه های تیمار شده طی دوره نگهداری میوه ها در دمای پایین (2 درجه سانتی گراد) و نیز پس از پایان دوره انبارداری و نگهداری در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که متیل جاسمونات باعث کاهش سرمازدگی, حفظ کیفیت ظاهری و جلوگیری از آب از دست دهی میوه های انار می گردد, بدون آنکه اثر نامطلوب روی کیفیت داخلی آن داشته باشد. با افزایش غلظت متیل جاسمونات میزان سرمازدگی به طور معنی داری کاهش می یابد. بیشترین شاخص سرمازدگی در تیمار شاهد و کمترین آن در میوه های تیمارشده با 24 میکرولیتر در لیتر متیل جاسمونات در دمای پایین انبار و نیز پس از بالا بردن دما مشاهده گردید. از لحاظ میزان کاهش وزن میوه و میزان ویتامین ث تفاوت معنی داری بین میوه های تیمار نشده و شاهد وجود داشت اما هیچگونه اختلاف معنی داری بین آنها از لحاظ میزان مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون عصاره دیده نشد. در مجموع میوه های تیمار شده با 24 میکرولیتر در لیتر متیل جاسمونات بالاترین کیفیت ظاهری با بیشترین اثر بازدارندگی روی سرمازدگی را داشت.
کلید واژه: انار, سرمازدگی, کیفیت, متیل جاسمونات, پس از برداشت و آب از دست دهی

لینک کمکی