فایل word مطالعه تاثير مقادير و تقسيط کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه تاثير مقادير و تقسيط کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف برنج :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :13

به منظور مطالعه اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تقسیط آن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف برنج, آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1384 در موسسه تحقیقات برنج کشور - معاونت مازندران (آمل) - اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با سه عامل, مقادیر کود نیتروژن (100, 150 و 200 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی, تقسیط کود نیتروژن به نسبت های متغیر در مراحل کاشت, پنجه زنی و خوشه رفتن به ترتیب شامل S1 و (50%, 25% و 25%), S2 و (25 %, 50 % و 25%) و S3و (25%, 25% و 50%) عامل فرعی و رقم (طارم, شفق و هیبرید GRH1) به عنوان عامل فرعی فرعی انجام گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفاتی مانند عملکرد دانه, تعداد دانه در خوشه, تعداد دانه پر در خوشه, شاخص برداشت, تعداد پنجه بارور و کل ماده خشک اثر معنی داری داشته و بین ارقام در همه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین سطوح مختلف تقسیط کود نیتروژن در کلیه صفات بجز کل ماده خشک (بیوماس) تفاوت معنی داری نداشت. به طور کلی در بین ارقام شفق بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد در حالیکه برنج هیبرید GRH1 در این آزمایش به علت داشتن تعداد دانه پوک بیشتر در خوشه دارای عملکرد کمتری نسبت به شفق بود و در صفاتی مانند تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در خوشه بالاتر از دو رقم دیگر قرار گرفت. رقم طارم دارای کمترین مقدار عملکرد بود. در بین صفات مورد مطالعه شاخص برداشت و تعداد دانه در خوشه بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشتند. اثرات متقابل رقم در تقسیط برای صفات عملکرد, کل ماده خشک و تعداد دانه پوک در سطح 1% معنی دار گردید بدین صورت که بیشترین مقدار عملکرد در تیمار تقسیط نوع اول و رقم شفق مشاهده شد.
کلید واژه: کود نیتروژن, تقسیط, عملکرد, اجزای عملکرد, ارقام برنج

لینک کمکی