فایل word چينه شناسي و ديرينه شناسي واحدهاي سنگي پرمين در شمال باختر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چينه شناسي و ديرينه شناسي واحدهاي سنگي پرمين در شمال باختر ايران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم زمين

تعداد صفحات :16

مطالعه مقاطع مختلف چینه شناسی از سنگهای پرمین در شمال باختری ایران نشان می دهد که این توالی در بخش جنوبی از سازندهای دورود,‌ روته, نسن و در برشهای زال و ایلانلو از سازندهای دورود, سورمق, جلفا و الی باشی تشکیل یافته است. از تحلیل جامعه فسیلی روزن داران در توالیهای کربناتی پرمین این ناحیه و مقایسه آن با تجمعات میکروفسیلی دیگر بخشهای ایران و کشورهای همجوار قلمرو تنیس, سن واحدهای آهکی در مقاطع چینه شناسی زال و ایلانلو, کوبرگاندین تا دوراشامین و در برشهای دیگر کوبرگاندین تا جلفین است. نبود اشکوبهای یاختاشین, بلورین در تمام پهنه آذربایجان گسترش دارد.بررسیهای صحرایی, مطالعات سنگ شناسی و رخساره های میکروسکوپی بیانگر چندین فاز پیشروی و خروج از آب در این توالیهاست.مقایسه برشهای چینه ای مورد مطالعه از نظر محتوا و ترکیب فسیلی, رخساره های سنگی و ستبرای واحدهای سنگی بیانگر حاکم بودن شرایط متفاوت زمین شناسی در قسمتهای شمالی و جنوبی این بخش در طی دوره پرمین بوده است.
کلید واژه: روزن داران کف زی, نبود رسوبی, پرمین, آذربایجان, ایران

لینک کمکی