فایل word بررسي آبياري تيپ و شياري از لحاظ عملکرد و کارايي مصرف آب در زراعت سيب زميني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي آبياري تيپ و شياري از لحاظ عملکرد و کارايي مصرف آب در زراعت سيب زميني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی روش های آبیاری تیپ و شیاری از لحاظ عملکرد و کارایی مصرف آب در زراعت سیب زمینی, آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان (ایستگاه اکباتان) در سال 1383 انجام شد. این تحقیق به صورت کرت های خرده شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با فاکتور اصلی مقادیر متخلف آب آبیاری در سه سطح (75, 100 و 125 درصد تبخیر تجمعی از تشت تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی روش آبیاری در چهار تیمار (شامل نوارهای تیپ وسط پشته روی سطح خاک, نوارهای تیپ وسط پشته در عمق 5 سانتی متری, نوارهای تیپ کناره های پشته روی سطح خاک و آبیاری شیاری) در سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد که با افزایش آب مصرفی, عملکرد محصول افزایش می یابد. بدون در نظر گرفتن روش آبیاری, در بین سطوح فاکتور اصلی,‌ حداکثر عملکرد سیب زمینی (32.51 تن در هکتار) مربوط به تیمار آبیاری 125%‌و حداقل عملکرد (19.33 تن در هکتار) مربوطه به تیمار آبیاری 75% بود. در میان تیمارهای مختلف فاکتور فرعی,‌ کمترین عملکرد (21.35 تن در هکتار) مربوط به روش آبیاری شیاری و بیشترین عملکرد (28.91 تن در هکتار) مربوط به روش آبیاری تیپ, تیمار نوار تیپ در عمق 5 سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته می باشد. بیشترین کارایی مصرف آب (4.68 کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به روش آبیاری تیپ, تیمار نوار تیپ در عمق 5 سانتی متری از سطح زمین و وسط پشته و کمترین کارایی مصرف آب (3.32 کیلوگرم بر متر مکعب) مربوط به آبیاری شیاری بود. اختلاف کارایی مصرف آب بین تیمارهای آب آبیاری 75 و 100 درصد معنی دار نبود و بیشترین کارایی مصرف آب (4.49 کیلوگرم بر متر مکعب) در تیمار آبیاری 125 درصد به دست آمد. هم چنین از نظر اقتصادی, سطح آبیاری 125 درصد نسبت به سایر سطوح مورد استفاده مقرون به صرفه تر می باشد.
کلید واژه: آبیاری تیپ, آبیاری شیاری, کارایی مصرف آب, راندمان کاربرد

لینک کمکی