فایل word ارزيابي مدل MSM جهت پيش بيني تبخير- تعرق ذرت دانه اي و مقايسه نتايج آن با مقادير حاصله از روش هاي پيشنهادي فائو 56

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي مدل MSM جهت پيش بيني تبخير- تعرق ذرت دانه اي و مقايسه نتايج آن با مقادير حاصله از روش هاي پيشنهادي فائو 56 :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :17

برای استفاده بهینه از آب در مزرعه, ‌لازم است تا نیاز آبی گیاه پیش بینی شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های حاصله از کشت ذرت دانه ای در سال های 1382 و 1383 در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز (باجگاه), زیر برنامه تبخیر- تعرق و جریان آب خاک مدل MSM (تهیه شده در بخش آبیاری دانشگاه شیراز) ارزیابی و سنجش اعتبار گردید. مقایسه مقادیر پیش بینی شده رطوبت خاک توسط مدل و مقادیر اندازه گیری شده آن در اعماق مختلف خاک توام با مقادیر مختلف آب آبیاری نشان دادند که در این قسمت, مدل MSM نیاز به واسنجی ندارد و اعتبار آن در پیش بینی تبخیر- تعرق ذرت تایید گردید. در مرحله بعدی, تبخیر- تعرق گیاه ذرت با استفاده از رابطه پنمن- مانتیث با اعمال ضرایب گیاهی منفرد (Single crop coefficient) و دو گانه (Dual crop coefficient) برای دو سال آزمایش, به صورت روزانه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که مدل MSM مقادیر فصلی تبخیر- تعرق و تعرق بالقوه گیاه و تبخیر از سطح خاک را به ترتیب برای سال اول برابر 863, 536 و 329 میلی متر و برای سال دوم برابر 832, 518 و 314 میلی متر تخمین زد. مقادیر تبخیر- تعرق و تعرق بالقوه گیاه ذرت و تبخیر از سطح خاک با استفاده از روش ضریب گیاهی دو گانه به ترتیب در سال اول برابر 693, 489 و 205 میلی متر و در سال دوم برابر 700, 487 و 213 میلی متر تخمین زده شدند. قابل ذکر است که مقدار تبخیر- تعرق بالقوه فصلی ذرت در این منطقه بر اساس روش پنمن- مانتیث نشریه فائو 56 با اعمال ضریب گیاهی منفرد برای سال اول و دوم به ترتیب برابر 615 و 632 میلی متر به دست آمد. با توجه به مقادیر آب آبیاری لازم بر اساس تامین رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی در این آزمایش و مقادیر پیش بینی شده تبخیر- تعرق و مقایسه آن با سایر مقادیر گزارش شده در مناطق دیگر, می توان نتیجه گرفت که روش توصیه شده پنمن- مانتیث در نشریه فائو 56 با اعمال ضریب گیاهی منفرد و دوگانه, مقدار تبخیر- تعرق بالقوه فصلی گیاه ذرت را در منطقه پژوهش, به ترتیب 26 و 18 درصد کم برآورد می کنند.
کلید واژه: مدل MSM, ارزیابی, تبخیر- تعرق بالقوه, ضریب گیاهی, رطوبت

لینک کمکی