فایل word توزيع فلورايد در آب هاي زيرزميني, خاک و تعدادي از گياهان زراعي منطقه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توزيع فلورايد در آب هاي زيرزميني, خاک و تعدادي از گياهان زراعي منطقه اصفهان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :13

میزان فلوراید محلول در آب های زیرزمینی, خاک و تعدادی از گیاهان زراعی در اطراف اصفهان به وسیله روش الکترود انتخابگر یونی (ISE) اندازه گیری شد. میانگین غلظت فلوراید در آب های منطقه مورد مطالعه در فصل بهار و تابستان به ترتیب 0.3 و 0.05 میلی گرم در لیتر بود. این مقادیر در محدوده مجاز برای مصارف آبیاری بوده ولی برای مصارف آب آشامیدنی دارای کمبود می باشد. میانگین غلظت فلوراید محلول در نمونه های خاک 1.0 و حداکثر آن 3.2 میلی گرم بر کیلوگرم بود. به طور کلی, نقشه پراکنش مکانی فلوراید محلول در خاک نشان داد که میزان فلوراید در اطراف مراکز عمده صنعتی یعنی کارخانه های ذوب آهن و فولاد مبارکه و هم چنین پالایشگاه و نیروگاه بیشتر می باشد. در اندام هوایی گیاهان نیز کمترین و بیشترین مقدار فلوراید به ترتیب در یونجه با 0.2 و در ذرت با 4.2 میلی گرم در کیلوگرم وزن خشک مشاهده گردید. بالاترین میانگین غلظت فلوراید مربوط به گوجه فرنگی با 3.6 میلی گرم در کیلوگرم بود. میزان فلوراید در گیاهان با میزان فلوراید در خاک و آب آبیاری دارای هم بستگی مثبت و در سطح 1 درصد معنی دار و با ظرفیت تبادل کاتیونی خاک دارای هم بستگی منفی و در سطح 5 درصد معنی دار بود.
کلید واژه: آلودگی خاک, غلظت فلوراید, کیفیت آب, منطقه اصفهان, گیاهان زراعی

لینک کمکی