فایل word تاثير شوري و کود گاوي بر غلظت و توزيع گونه هاي روي در محلول خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير شوري و کود گاوي بر غلظت و توزيع گونه هاي روي در محلول خاک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

به منظور بررسی تاثیرماده آلی و شوری روی محلول خاک یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 سطح شوری و 2 سطح ماده آلی و 2 سطح روی از نمک سولفات روی در 4 خاک در 3 تکرار انجام شد. نمونه ها به مدت 6 ماه در دمای آزمایشگاه نگه داری شدند. مقادیر pH و EC و نیز غلظت یون های SO4-2, Cl-, Zn+2, Mg+2, Ca+2, Na+, K+, PO4-3, NO3- و کربن آلی محلول (DOC) در عصاره اشباع خاک در پایان 2 و 6 ماه اندازه گیری شد. سپس با استفاده از نرم افزار MINTEQA2 گونه های شیمیایی موجود در عصاره اشباع خاک برآورد گردید. افزایش قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک باعث افزایش معنی دار (در سطح 5 درصد)‌ غلظت کل روی عصاره اشباع تمام خاک های مورد مطالعه شد. با افزایش شوری در تمام خاک های مورد مطالعه غلظت کاتیون دو ظرفیتی روی افزایش و مقدار کربن آلی محلول کاهش یافت. در تمام خاک های مورد مطالعه اضافه کردن ماده آلی باعث افزایش معنی داری (در سطح 5 درصد) غلظت روی کل محلول شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد شوری, کاربرد کود سولفات روی و ماده آلی سبب افزایش غلظت روی محلول شود.
کلید واژه: کاتیون دو ظرفیتی روی, کربن آلی محلول, شوری

لینک کمکی