فایل word تاثير کوتاه مدت خاک ورزي و کود دامي بر ويژگي هاي ساختماني خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کوتاه مدت خاک ورزي و کود دامي بر ويژگي هاي ساختماني خاک :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

افزایش فرسایش و تراکم خاک به واسطه کشت مداوم محصولات ردیفی و خاک ورزی فشرده از دلایلی است که سبب نگرانی و توجه بیشتر به روش های خاک ورزی حفاظتی شده است. هدف از این تحقیق, بررسی آثار کوتاه مدت (یک ساله)‌ مدیریت های متفاوت بر ویژگی های فیزیکی یک خاک لوم شنی تحت کشت ذرت بود. تیمارها شامل سه سیستم خاک ورزی (بی خاک ورزی, NT؛ خاک ورزی با گاو آهن قلمی, CP و خاک ورزی با گاوآهن برگردان دار, MP) و سه سطح کود گاوی کاملا پوسیده (صفر, 30 و 60 تن در هکتار) بودند. آزمایش در قالب طرح کرت های خرده شده انجام گرفت. سه تکرار از تیمارها به صورت بلوک های کامل تصادفی به کار رفت. هنگامی که 100 درصد پرچم های ذرت ظاهر شدند, ضریب آبگذری اشباع (Ks), تخلخل کل (TP), تخلخل درشت (Marco-P), تخلخل ریز (Micro-P) خاک و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (MWD) در لایه های مختلف خاک تا عمق 22.5 سانتی متر اندازه گیری شد. خاک ورزی و کود دامی دارای اثرات معنی دار بر Macro-P, TP, Log[Ks] و Micro-P بودند. سست و مخلوط شدن کامل خاک سطحی در روش MP, حجم و پیوستگی منافذ را افزایش داد و در نتیجه سبب افزایش Macro-P, TP, Ks و Micro-P نسبت به روش NT شد. افزایش Macro-P در سیستم CP احتمالا سبب افزایش Ks نسبت به MP گردید. سیستم های کم خاک ورزی MWD را افزایش داده و افزایش کود آلی باعث افزایش MWD در تمامی تیمارهای خاک ورزی گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثرات مثبت کاربرد کود آلی (در دوره کوتاه مدت) بر ویژگی های منافذ و پایداری ساختمان خاک تحت خاک ورزی با گاوآهن برگردان دار و گاو آهن قلمی در این منطقه بود.
کلید واژه: ضریب آبگذری اشباع, تخلخل کل, تخلخل درشت, تخلخل ریز, میانگین وزنی قطر خاکدانه ها, خاک ورزی, کود دامی

لینک کمکی