فایل word تاثير اقليم و قرق دراز مدت بر برخي از شاخص هاي بيولوژيکي کيفيت خاک در بخشي از مراتع زاگرس مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير اقليم و قرق دراز مدت بر برخي از شاخص هاي بيولوژيکي کيفيت خاک در بخشي از مراتع زاگرس مرکزي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

پژوهندگان بسیاری دگرگونی پوشش گیاهی در اثر چرای دام در منطقه زاگرس مرکزی را بررسی نموده اند, اما مطالعه دقیقی در ارتباط با نقش اقلیم و مدیریت چرا در تغییر ویژگی های خاک در این مناطق انجام نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی نقش اقلیم و قرق درازمدت بر ویژگی های بیوشیمیایی خاک انجام شد. چهارده قرق مطالعاتی و مناطق مجاور چرا شده آنها در سه منطقه چادگان, پیشکوه و پشتکوه انتخاب و از دو عمق 5-0 و 15-5 سانتی متری نمونه خاک جمع آوری گردید و ویژگی های خاک شامل کربن آلی (OC), نیتروژن کل (TN), نسبت کربن آلی به نیتروژن کل (C/N), کربن توده زنده میکروبی (MBC), نسبت کربن توده زنده میکروبی به کربن آلی (Cmic/Coc) و کسر متابولیکی (qCO2) اندازه گیری یا محاسبه گردید. کمترین میزان TN, MBC, OC و Cmic/Coc در منطقه چادگان مشاهده گردید که عمدتا به علت ورودی کمتر بقایای تازه گیاهی در اثر اقلیم خشک تر می باشد. مقادیر این ویژگی ها در مناطق پیشکوه و پشتکوه حدود 2.5 تا 3 برابر منطقه چادگان می باشند. شدت چرا در منطقه پیشکوه کمتر از منطقه پشتکوه بوده و تفاوتی بین مناطق چرا و قرق شده مشاهده نمی شود. اما به علت شدت بیشتر چرا در منطقه پشتکوه تفاوت شدید و معنی داری بین مناطق چرا و قرق شده وجود دارد. نتایج Cmic/Coc و qCO2 نشان داد کیفیت خاک در مناطق پیشکوه و پشتکوه مناسب تر می باشد. در مجموع به نظر می رسد مناطق پیشکوه و پشتکوه می توانند با مدیریت مناسب به سرعت احیا گردند در حالی که در منطقه چادگان احای خاک به زمان بسیار طولانی تری نیاز خواهد داشت.
کلید واژه: کیفیت شیمیایی خاک, کیفیت بیولوژیکی خاک, اقلیم, مدیریت چرا, زاگرس مرکزی

لینک کمکی