فایل word عملکرد زير شکن کج ساق توام با تيغه هاي سطحي در يک خاک با بافت رسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عملکرد زير شکن کج ساق توام با تيغه هاي سطحي در يک خاک با بافت رسي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

در تحقیق حاضر که به منظور رفع مشکلات و کاهش انرژی مورد نیاز خاک ورزی عمیق در مزارع نیشکر در میان آب خوزستان انجام پذیرفت, سعی گردید که با تعبیه تیغه های سطحی در جلوی زیر شکن کج ساق, نیروی کشش لازم کاهش و ویژگی های فیزیکی خاک بهبود یابند. آزمایش ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 6 تیمار و در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها عبارت بودند از: اول زیرشکنی به کمک تیغه های ریپر سوار بر بولدوزر, دوم زیرشکن کج ساق بدون تیغه سطحی, سوم و چهارم زیرشکن کج ساق با یک تیغه سطحی در عمق های 2/1 و 3/1 عمق اصلی و پنجم و ششم, زیرشکن کج ساق همراه با دو تیغه سطحی در عمق های 2/1 و 3/1 عمق اصلی. نتایج نشان داد که در میان تیمارهای زیرشکن کج ساق, زیرشکن کج ساق بدون تیغه های سطحی, دارای بیشترین مقاومت کششی بوده و در سایر تیمارهای زیر شکن کج ساق به لحاظ تعبیه تیغه های سطحی, مقاومت کششی کاهش یافته است. افزایش عمق و تعداد تیغه های سطحی در کاهش نیروی کششی موثر بوده است. زیرشکن کج ساق با دو تیغه سطحی و در عمق 2/1 عمق اصلی, دارای کمترین توان مصرفی بوده و در مجموع تعبیه تیغه های سطحی در عمق های یاد شده به طور متوسط 21 درصد توان مصرفی را نسبت به زیرشکن کج ساق بدون تیغه های سطحی کاهش داد. سطح به هم خورده خاک و هم چنین سطح مقطع خاک به هم خورده به ازای عرض واحد در تیمار ریپر حداقل بود. به طور متوسط به کارگیری تیمارهای زیرشکن کج ساق, سطح به هم خورده به ازای عرض واحد در مقایسه با تیمار ریپر را تا 2.3 برابر افزایش داد. سایر نتایج بیانگر آن است که بیشترین شاخص مخروطی مربوط به تیمار ریپر بوده و تیمار زیرشکن کج ساق بدون تیغه سطحی و زیرشکن کج ساق با تیغه های سطحی, کاهش شاخص مخروطی را موجب گردیده اند. درصد لغزش چرخ های محرک تراکتور در کلیه تیمارهای زیرشکن کج ساق در دامنه 16-12 درصد قرار داشته و بدین ترتیب گزینه مناسبی جهت زیرشکنی در اراضی سنگین, پیش رو قرار می گیرد.
کلید واژه: زیرشکنی, زیرشکن کج ساق, تیغه های سطحی, نیشکر

لینک کمکی