فایل word زمان گل دهي, کميت و کيفيت دانه گرده برخي از ژنوتيپ هاي پسته (Pistacia vera L.) در رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زمان گل دهي, کميت و کيفيت دانه گرده برخي از ژنوتيپ هاي پسته (Pistacia vera L.) در رفسنجان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

مطالعه روی 10 ژنوتیپ نر به منظور تعیین زمان گل دهی, کمیت و کیفیت دانه گرده انجام شد. نتایج نشان داد که زمان گل دهی ژنوتیپ های نر p1 و p2 هم زمان با رقم ماده کله قوچی, ژنوتیپ های نر p4, p3 و p5 با رقم ماده احمد آقایی, ژنوتیپ های نر p6 و p7 هم زمان با رقم ماده اوحدی و ژنوتیپ های نر p9, p8 و p10 هم زمان با رقم اکبری بودند. ژنوتیپ های نر از نظر وزن گل آذین اختلاف زیادی نشان دادند به طوری که دامنه آنها از 4.5 گرم برای ژنوتیپ p6 تا 1.66 گرم برای ژنوتیپ p8 بود. ژنوتیپ های نر از نظر مقدار دانه گرده حاصل از گل آذین نیز اختلاف زیادی نشان دادند و دامنه آنها از 71 میلی گرم برای ژنوتیپ p2 تا 267 میلی گرم برای ژنوتیپ p5 بود. به منظور تعیین درصد جوانه زنی دانه گرده از دو نوع محیط کشت مصنوعی استفاده شد. درصد جوانه زنی دانه گرده از 30% در ژنوتیپ های p3 و p4 تا 85% در ژنوتیپ p10 متغیر بود. گرده های نگه داری شده در دمای چهار درجه سانتی گراد پس از یک و سه ماه به ترتیب 30 درصد و صفر درصد جوانه زنی داشتند.
کلید واژه: گل آذین, ژنوتیپ, جوانه زنی دانه گرده, کمیت و کیفیت گرده

لینک کمکی