فایل word ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشکي در لاين هاي کنجد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي شاخص هاي تحمل به خشکي در لاين هاي کنجد :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کنجد, شناسایی و انتخاب ژنوتیپ های متحمل به خشکی بر اساس شاخص های کمی تحمل به خشکی, تعداد 8 ژنوتیپ کنجد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری مطلوب و محدود در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد آزمایش قرار گرفتند. بر مبنای عملکرد در شرایط آبیاری مطلوب (Yp) و محدود (Ys) شاخص های کمی تحمل به خشکی از قبیل:‌ میانگین بهره وری (MP), میانگین هندسی بهره وری (GMP), میانگین هارمونیک (HM), شاخص تحمل تنش (STI), شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل (TOL) محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس, اختلاف بسیار معنی داری را بین ژنوتیپ ها از نظر کلیه شاخص های اندازه گیری شده, عملکرد در شرایط آبیاری مطلوب و محدود نشان داد که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها و امکان انتخاب ژنوتیپ های محتمل به تنش خشکی می باشد. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد در شرایط آبیاری مطلوب و محدود و نیز STI, HM, GMP, MP متعلق به ژنوتیپ شماره 5 می باشد. تحلیل هم بستگی بین شاخص ها و میانگین عملکرد در شرایط آبیاری مطلوب و محدود نشان داد که هر چهار شاخص برای غربال کردن ژنوتیپ ها مناسب هستند. با توجه به این شاخص ها و عملکرد بالا در دو محیط بهترین ژنوتیپ های متحمل به خشکی ژنوتیپ های شماره 4 و 5 بودند. نمودار چند متغیره بای پلات نشان داد که ژنوتیپ های شماره 4 و 5 در مجاورت شاخص های تحمل به خشکی یعنی STI, HM, GMP, MP قرار دارند. تجزیه خوشه ای و رسم دندروگرام فاصله ژنتیکی بین ژنوتیپ ها را مشخص نمود و ژنوتیپ های شماره 4 و 5 به عنوان ژنوتیپ های متحمل به خشکی و ژنوتیپ های شماره 1, 2 و 3 به عنوان لاین های حساس به خشکی شناخته شدند.
کلید واژه: کنجد, تنوع ژنتیکی, تحمل به خشکی, شاخص های کمی

لینک کمکی