فایل word بررسي رابطه ژنتيکي برخي از صفات مهم زراعي باعملکرد دانه در سويا از طريق روش هاي آماري چند متغيره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي رابطه ژنتيکي برخي از صفات مهم زراعي باعملکرد دانه در سويا از طريق روش هاي آماري چند متغيره :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

سی رقم سویا از گروه های رسیدگی متفاوت, در سال زراعی 83, در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به منظور بررسی رابطه ژنتیکی برخی از صفات مهم زراعی و ارتباط آن با عملکرد دانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری داشتند که دلالت بر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام دارد. صفات تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه (اجزای عملکرد) به ترتیب هم بستگی مثبت و معنی داری را با عملکرد دانه داشتند. در مدل رگرسیون چندگانه, حدود 85.6 درصد تغییرات عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته توسط صفات شاخص برداشت, عملکرد بیولوژیکی, درصد پروتیین و تعداد دانه در بوته توجیه گردید, که اهمیت شاخص برداشت بیش از صفات دیگر بود. طبق نتایج تجزیه علیت بیشترین و کمترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دانه به ترتیب مربوط به صفت شاخص برداشت (P=0.54) و درصد پروتیین (P=0.008) بود. بنابراین شاخص برداشت را می توان به عنوان معیار گزینش در برنامه های اصلاحی برای بهبود عملکرد دانه مورد استفاده قرار داد. طبق نتایج تجزیه به عامل ها, پنج عامل مستقل از هم, مجموعا 80.2 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه نمودند. عامل اول, 28.21 درصد از واریانس کل را توجیه نمود و به عنوان عامل فنولوژیکی نام گذاری شد.
کلید واژه: سویا, ضریب هم بستگی, عملکرد دانه, تجزیه به عامل ها, تجزیه علیت

لینک کمکی