فایل word بررسي مقدماتي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه پرخاشگري باس - پري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي مقدماتي شاخص هاي روان سنجي پرسشنامه پرخاشگري باس - پري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :22

هدف از این پژوهش, ارزیابی ویژگی های روان سنجی فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری باس و پری (AQ),‌ بوده است. بدین منظور, یک گروه نمونه 209 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز به طور تصادفی انتخاب شد. تمام آزمودنی ها به فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری و مقیاس آسیب روانی عمومی (فرم کوتاه SCL-90-R) پاسخ دادند. اعتبار پرسش نامه های پرخاشگری از راه سه روش آلفای کرونباخ, بازآزمایی و تنصیف مورد تحلیل قرار گرفت که به ترتیب, ضرایب 0.78, 0.89 و 0.73 به دست آمد. روایی این پرسش نامه نیز, از راه شاخص های روایی همگرا, همزمان و تحلیل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. روایی همگرای پرسش نامه پرخاشگری با محاسبه ضریب همبستگی زیر مقیاس های این پرسش نامه با یکدیگر و با کل پرسش نامه, تایید شد که این ضرایب میان 0.37 تا 0.78 متغیر و معنادار بودند (p<0.001). روایی همزمان نیز با به کارگیری مقیاس آسیب روانی عمومی, برآورد شد که ضریب همبستگی (0.34) میان پرسش نامه پرخاشگری و آسیب روانی عمومی معنادار بود (p<0.01). نتایج تحلیل عوامل با استفاده از روش های مولفه های اصلی و چرخش واریماکس, نشان داد که این پرسش نامه, از چهار عامل خصومت, پرخاشگری جسمانی, پرخاشگری کلامی و خشم تشکیل شده است. این عوامل, بیشتر از 46 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. دیگر نتیجه پژوهش, گویای وجود تفاوت میان پسران و دختران از نظر هر یک از عوامل پرخاشگری بوده است. اما این تفاوت فقط در عوامل پرخاشگری جسمانی و خشم معنادار بوده است (p<0.01). نتیجه نهایی این که, فرم فارسی پرسش نامه پرخاشگری, می تواند در موقعیت های پژوهش آزمایشگاهی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلید واژه: پرخاشگری, روایی, اعتبار, آسیب روانی عمومی

لینک کمکی