فایل word بررسي اثر محل سکونت و جنسيت بر ادراکات و عملکرد تحصيلي دانشجويان مهندسي و علوم پايه دانشگاه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر محل سکونت و جنسيت بر ادراکات و عملکرد تحصيلي دانشجويان مهندسي و علوم پايه دانشگاه شيراز :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :21

این پژوهش به بررسی تاثیر سکونت و عدم سکونت دانشجویان دختر و پسر رشته مهندسی و علوم پایه بر عملکرد تحصیلی, تعهد حرفه ای, خوداثربخشی و ادراکات آنان از محیط دانشکده پرداخته است. این مطالعه به پیوست پژوهش های پیشین صورت گرفت که در آن تاثیر محل سکونت بر سازگاری و عملکرد تحصیلی در جوامع و فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گرفته بود. نتایج به دست آمده گویای اثرمعنادار زندگی خوابگاهی بر سازگاری و عملکرد دانشجو به واسطه جنسیت بود. در این مطالعه زندگی خوابگاهی بیشترین اثر مثبت را برای دانشجویان دختر نشان داد. به ویژه دانشجویان دختری که در خوابگاه زندگی می کردند تعهد حرفه ای بالاتر و عملکرد تحصیلی بهتری را در مقایسه با دانشجویان دختر و پسر غیرخوابگاهی از خود نشان دادند. نکته جالب توجه این بود که صرفنظر از این اثرات مثبت, دختران دانشجویی که در خوابگاه زندگی می کردند به نسبت دیگر دانشجویان ادراکات منفی تری نسبت به محیط دانشکده خود داشتند. بر اساس این پژوهش محل سکونت تاثیرمعناداری بر تعهد حرفه ای, عملکرد تحصیلی یا ادراک از محیط دانشکده در دانشجویان مرد نشان نمی دهد. همچنین محل سکونت تاثیر معناداری بر احساس خود اثربخشی دانشجویان دختر نداشت. در حالی که دانشجویان پسر خوابگاهی خود اثربخشی بالاتری را نسبت به دانشجویان پسر غیرخوابگاهی نشان دادند. کاربردهای یافته های این تحقیق برای توسعه تئوری رشد دانشجو و آموزش عالی و همچنین محدودیت های آن مورد بحث قرار گرفته است.
کلید واژه: محل سکونت, جنسیت, تعهد حرفه ای, ادراکات دانشجو, خود اثربخشی, عملکرد دانشجو

لینک کمکی