فایل word سوگيري هاي حافظه آشکار و نهان در افسردگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word سوگيري هاي حافظه آشکار و نهان در افسردگي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :25

در همه نظریه های شناختی اعتقاد بر این است که سوگیری در فرآیند پردازش اطلاعات, نقش مهمی در ایجاد و تداوم اختلال های هیجانی بازی می کند. در این پژوهش سوگیری های حافظه آشکار و نهان برای اطلاعات دارای بار هیجانی, در افراد مبتلا به افسردگی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش, دانشجویان دانشگاه اراک بوده اند که با به کارگیری پرسشنامه افسردگی بک (1978) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) در دو گروه افراد مبتلا به افسردگی (20 نفر) و افراد عادی (20 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش از چهار نوع کلمه (مرتبط با افسردگی, مرتبط با تهدید اجتماعی, مثبت و خنثی) استفاده شد. برای ارزیابی حافظه آشکار و نهان به ترتیب, از آزمون یادآوری آزاد و تکلیف تکمیل ریشه کلمه استفاده گردید. نتایج به دست آمده گویای آن است که, افراد افسرده سوگیری هماهنگ با خلق را در آزمون یادآوری آزاد نشان داده اند, در حالی که مدرکی دال بر سوگیری هماهنگ با خلق حافظه نهان در افراد مبتلا به افسردگی به دست نیامده است. این یافته ها از دید مبانی نظری و هماهنگی یا بی هماهنگی با نتایج پژوهش های پیش مورد بحث قرار گرفته اند.
کلید واژه: سوگیری, حافظه آشکار, حافظه نهان, یادآوری آزاد

لینک کمکی