فایل word ضرورت تغيير, انعطاف و نوآوري در روز شمار تحصيلي مدارس متوسطه نظري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ضرورت تغيير, انعطاف و نوآوري در روز شمار تحصيلي مدارس متوسطه نظري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :26

این پژوهش درصدد است تا ضرورت بازنگری, اصلاح و انعطاف در روز شمار تحصیلی را از جنبه های مختلف مانند مدت و زمان تعطیلات و نحوه توزیع زمان آموزش طی روز و هفته تحصیلی بررسی نماید.روش تحقیق, توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن, سه گروه دبیران, مدیران و کارشناسان دوره آموزش متوسطه شهرهای اصفهان و یزد است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای متناسب با حجم, 180 دبیر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده, 35 مدیر از جامعه آماری انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از نمونه مدیران و دبیران پرسشنامه استفاده شده است. از مصاحبه نیمه سازمان یافته نیز برای جمع آوری داده های کیفی از نمونه کارشناسان (16 نفر) استفاده شد. داده های کمی در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و داده های کیفی با روش مقوله بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های به دست آمده از پژوهش نشان داد که با توجه به تنوع شرایط اقلیمی به ویژه دما و شرایط مختلف آموزشی, اجتماعی و اقتصادی کشور, انعطاف در زمان شروع و پایان روز و سال تحصیلی ضروری است. همچنین, کاهش مدت زمان تعطیلات رسمی طی سال تحصیلی و در تعطیلات تابستان و توزیع مناسب زمان های آموزش و تعطیلات طی روزهای هفته و سال تحصیلی, از جمله تغییراتی است که می تواند در بهبود عملکرد نظام آموزشی موثر باشد.
کلید واژه: روزشمار تحصیلی, آموزش متوسطه, زمانبندی آموزش

لینک کمکی